Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Jak motywować uczniów do nauki

Jak motywować uczniów do nauki (zdalnej).


Proces nauczania zdalnego od tradycyjnego różni ograniczenie bezpośredniego kontaktu między uczniami a nauczycielem. Komunikacja ustna zostaje zastąpiona komunikacją pisemną, co pociąga za sobą szereg zmian w procesie nauczania.

 • Komunikacja zdalna jest w głównej mierze prowadzona w formie pisemnej, większość podejmowanych aktywności to treści merytoryczne w formie dokumentów czy też pisemne zadania, wypowiedzi podczas zajęć on-line.
 • Występują ograniczenia komunikatów niewerbalnych, które w komunikacji tradycyjnej przekazywane są za pomocą tonacji głosu, mimiki itp. Konieczne staje się tym samym „zilustrowanie” niektórych emocji, uczuć ( może warto wykorzystywać emotikony, którymi uczniowie posługują się w komunikacji rówieśniczej).
 • W budowaniu relacji między uczniami oraz uczniami i nauczycielem istotne jest przekazywanie komunikatów na temat emocji, uczuć, pozytywne motywowanie do pracy.


Czynniki wspierające motywację:

 • Dobra, przyjazna atmosfera podczas zajęć:
-  przyjaznego odnoszenie się w rozmowach i dyskusjach do wypowiedzi innych, mówienie o sobie, swoich          zainteresowaniach czy doświadczeniach, 
-   udzielanie pozytywnej pochwały słownej.

 

 • Jasność i klarowność zasad pracy i komunikacji, kryteriów oceniania oraz warunków zaliczenia:
  - ustalenie i spisanie zasad obowiązujących na zajęciach,
  - harmonogram dotyczący przebiegu procesu dydaktycznego (terminy, kryteria oceniania itp.)
 • Adekwatność proponowanych zagadnień do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
  - uwzględnianie sytuacji zdrowotnej i życiowej uczniów,
  - stosowanie możliwie wielu praktycznych przykładów dla wyjaśnienia omawianych zagadnień                        teoretycznych,
  - wskazywanie związku teorii z praktyką, możliwości wykorzystania nabywanej wiedzy i umiejętności,
  - odpowiednie tempo nauki, dostosowane do potrzeb uczniów,
  - dopytywanie i uwzględnianie stopnia obciążeniu i tempie przekazywanych treści,
  - w miarę możliwości modyfikowanie w zakresie rodzaju
     i ilości zadań (np. podział zadań na obowiązkowe i dodatkowe, umożliwienie wyboru „zrealizuj dwa z           trzech zadań”, dodatkowe zadania do wykonania lub ciekawe materiały źródłowe, pozwalające                     poszerzyć lub pogłębić wiedzę).
 • Udzielanie informacji zwrotnej na temat wykonanych zadań i postępów:
  - informacja ta powinna mieć charakter opisowy i zawierać zarówno mocne strony pracy, jak i informacje      o elementach wymagających poprawy,
  - pozytywne wzmocnienia — w formie punktowej, pochwały słownej, odniesienia się w komentarzu                nauczyciela do ważnych elementów wypowiedzi uczniów.
  - różnorodność metod pracy i aktywności - zabawy dydaktyczne, elementy gry, rywalizacja.
  - praca indywidualna lub grupowa,
  - podział ról w zespole,
  - delegowaniu zadań,
  - proponowania dodatkowych, ciekawych źródeł wiedzy oraz ćwiczeń i zadań.

Zachęcam także do zapoznania się z artykułem:


Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?


Poradnik
Agnieszka Wedeł-DomaradzkaAnita RaczyńskaKrajowy
Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Warszawa 2013

file:///C:/Users/Adam/AppData/Local/Temp/Poradnik_Jak_prowadzic.pdf

Przygotowała:
mgr Anna Podyma
psycholog

Data dodania: 2020-04-14 21:33:55
Ilość wyświetleń: 569

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej