Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Jak motywować uczniów do nauki

Jak motywować uczniów do nauki (zdalnej).


Proces nauczania zdalnego od tradycyjnego różni ograniczenie bezpośredniego kontaktu między uczniami a nauczycielem. Komunikacja ustna zostaje zastąpiona komunikacją pisemną, co pociąga za sobą szereg zmian w procesie nauczania.

 • Komunikacja zdalna jest w głównej mierze prowadzona w formie pisemnej, większość podejmowanych aktywności to treści merytoryczne w formie dokumentów czy też pisemne zadania, wypowiedzi podczas zajęć on-line.
 • Występują ograniczenia komunikatów niewerbalnych, które w komunikacji tradycyjnej przekazywane są za pomocą tonacji głosu, mimiki itp. Konieczne staje się tym samym „zilustrowanie” niektórych emocji, uczuć ( może warto wykorzystywać emotikony, którymi uczniowie posługują się w komunikacji rówieśniczej).
 • W budowaniu relacji między uczniami oraz uczniami i nauczycielem istotne jest przekazywanie komunikatów na temat emocji, uczuć, pozytywne motywowanie do pracy.


Czynniki wspierające motywację:

 • Dobra, przyjazna atmosfera podczas zajęć:
-  przyjaznego odnoszenie się w rozmowach i dyskusjach do wypowiedzi innych, mówienie o sobie, swoich          zainteresowaniach czy doświadczeniach, 
-   udzielanie pozytywnej pochwały słownej.

 

 • Jasność i klarowność zasad pracy i komunikacji, kryteriów oceniania oraz warunków zaliczenia:
  - ustalenie i spisanie zasad obowiązujących na zajęciach,
  - harmonogram dotyczący przebiegu procesu dydaktycznego (terminy, kryteria oceniania itp.)
 • Adekwatność proponowanych zagadnień do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
  - uwzględnianie sytuacji zdrowotnej i życiowej uczniów,
  - stosowanie możliwie wielu praktycznych przykładów dla wyjaśnienia omawianych zagadnień                        teoretycznych,
  - wskazywanie związku teorii z praktyką, możliwości wykorzystania nabywanej wiedzy i umiejętności,
  - odpowiednie tempo nauki, dostosowane do potrzeb uczniów,
  - dopytywanie i uwzględnianie stopnia obciążeniu i tempie przekazywanych treści,
  - w miarę możliwości modyfikowanie w zakresie rodzaju
     i ilości zadań (np. podział zadań na obowiązkowe i dodatkowe, umożliwienie wyboru „zrealizuj dwa z           trzech zadań”, dodatkowe zadania do wykonania lub ciekawe materiały źródłowe, pozwalające                     poszerzyć lub pogłębić wiedzę).
 • Udzielanie informacji zwrotnej na temat wykonanych zadań i postępów:
  - informacja ta powinna mieć charakter opisowy i zawierać zarówno mocne strony pracy, jak i informacje      o elementach wymagających poprawy,
  - pozytywne wzmocnienia — w formie punktowej, pochwały słownej, odniesienia się w komentarzu                nauczyciela do ważnych elementów wypowiedzi uczniów.
  - różnorodność metod pracy i aktywności - zabawy dydaktyczne, elementy gry, rywalizacja.
  - praca indywidualna lub grupowa,
  - podział ról w zespole,
  - delegowaniu zadań,
  - proponowania dodatkowych, ciekawych źródeł wiedzy oraz ćwiczeń i zadań.

Zachęcam także do zapoznania się z artykułem:


Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?


Poradnik
Agnieszka Wedeł-DomaradzkaAnita RaczyńskaKrajowy
Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Warszawa 2013

file:///C:/Users/Adam/AppData/Local/Temp/Poradnik_Jak_prowadzic.pdf

Przygotowała:
mgr Anna Podyma
psycholog

Data dodania: 2020-04-14 21:33:55
Ilość wyświetleń: 151

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook