Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Akty prawne

1. 
Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe
Pobierz
pdf - 1.62MB
2. 
Ustawa z dnia 26.01.2982 r. - Karta Nauczyciela
Pobierz
pdf - 0.99MB
3. 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Pobierz
pdf - 1.42MB
4. 
Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe
Pobierz
pdf - 0.96MB
5. 
Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe
Pobierz
pdf - 1.62MB
6. 
Rozporządzenie MEN z dnia 9.08.2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji
Pobierz
pdf - 0.23MB
7. 
Rozporządzenie MEN z dnia 7.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Pobierz
pdf - 1.12MB
8. 
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
Pobierz
pdf - 0.2MB
9. 
Rozporządzenia MEN z dnia 25.08.2017 r. ZMIENIAJĄCE rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
Pobierz
pdf - 0.1MB
10. 
Rozporządzenie MEN z dnia 28.08.2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
Pobierz
pdf - 0.72MB
11. 
Rozporządzenie MEN z dnia 28.08.2017 r. ZMIENIAJĄCE rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Pobierz
pdf - 0.24MB
12. 
Rozporządzenie MEN z dnia 7.02.2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
Pobierz
pdf - 0.24MB
13. 
Rozporządzenie MEN z 03.04.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
Pobierz
pdf - 1.39MB
14. 
Rozporządzenie MEN z dnia 24.07.2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
Pobierz
pdf - 0.12MB
15. 
Rozporządzenie MEN z dnia 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży
Pobierz
pdf - 0.26MB
16. 
Rozporządzenie MEN z dnia 28.08.2017 r. ZMIENIAJĄCE rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
Pobierz
pdf - 0.25MB
17. 
Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
Pobierz
pdf - 0.84MB
18. 
Rozporządzenie MEN z dnia 9.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach
Pobierz
pdf - 0.27MB
19. 
Rozporządzenie MEN z dnia 09 .07.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Pobierz
pdf - 0.2MB
20. 
Rozporządzenie MEN z dnia 28.08.2017 r. ZMIENIAJĄCE rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Pobierz
pdf - 0.26MB
21. 
Rozporządzenie MEN z 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
Pobierz
pdf - 0.27MB
22. 
Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
Pobierz
pdf - 0.12MB
23. 
Rozporządzenie MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania
Pobierz
pdf - 0.28MB
24. 
Rozporządzenie MEN z dnia 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
Pobierz
pdf - 0.16MB
25. 
Rozporządzenie MEN z dnia 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
Pobierz
pdf - 3.74MB
26. 
Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
Pobierz
pdf - 0.5MB
27. 
Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych
Pobierz
pdf - 0.32MB
28. 
Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
Pobierz
pdf - 0.23MB
29. 
Rozporządzenie MEN z dnia 3.08.2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
Pobierz
pdf - 0.27MB
30. 
Rozporządzenie MEN z dnia 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
Pobierz
pdf - 0.32MB
31. 
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Pobierz
pdf - 0.35MB
32. 
Rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
Pobierz
pdf - 0.84MB
33. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r., w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkole i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
Pobierz
pdf - 0.12MB
34. 
Rozporządzenie MEN z dnia 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działąjace w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych poz. 1743
Pobierz
pdf - 0.94MB
35. 
Rozporządzenie MEN z dnia 24.08.2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomgania rozwoju dziecka poz. 1635
Pobierz
pdf - 0.1MB
36. 
Rozporządzenie MEN Covid-19 art. 30 b
Pobierz
pdf - 0.31MB
37. 
Rozporządzenie MEN Covid-19 art.30 c
Pobierz
pdf - 0.37MB
38. 
Rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Pobierz
pdf - 0.29MB
39. 
Rozporządzenie ws. innych form wychowania przedszkolnego
Pobierz
pdf - 0.29MB
40. 
Rozporządzenie ws. organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
Pobierz
pdf - 0.28MB
Data dodania: 2019-03-25 19:01:06
Data edycji: 2021-11-09 11:47:54
Ilość wyświetleń: 3492

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej