Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

O poradni

W ramach naszej działalności prowadzimy następujące formy pomocy:

 1. rozmowy i poradnictwo indywidualne
 2. badania i diagnozy psychologiczne
 3. badania i diagnozy pedagogiczne
 4. badania i diagnozy logopedyczne
 5. terapia logopedyczna
 6. konsultacje i porady specjalistów(pedagogów i psychologów)
 7. poradnictwo zawodowe
 8. psychoterapia
 9. terapia pedagogiczna, w tym terapia dzieci dyslektycznych
 10. prelekcje, wykłady, pogadanki dla: rodziców, rad pedagogicznych szkół i placówek
 11. interwencje w środowisku ucznia

 

Diagnoza dzieci i młodzieży.

Powyższą formą pomocy zajmują się psycholodzy, pedagodzy, logopeda.

Zespół prowadzi badania diagnostyczne dzieci, młodzieży uczących się z dysfunkcjami rozwojowymi oraz napotykających trudności edukacyjne. 

Diagnoza obejmuje:

– badanie psychologiczne,

– badanie pedagogiczne

oraz w razie potrzeby

– badanie logopedyczne,

– przesiewowe badania wzroku i słuchu.

Celem diagnozy jest stwierdzenie przyczyn występujących u ucznia trudności edukacyjnych.

Określamy:

 • poziom rozwoju poznawczego ucznia, odchylenia i zaburzenia w rozwoju, a także opóźnienia rozwojowe,
 • poziom gotowości dziecka do podjęcia nauki na etapie szkoły podstawowej w sferze poznawczej, percepcyjnej, emocjonalno – społecznej, motywacyjnej,
 • ryzyko wystąpienia u dziecka specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu
  (ryzyko dysleksji ),
 • występowanie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia ),
 • inne przyczyny występujących trudności edukacyjnych, np. motywacyjne, emocjonalno – społeczne.

 

 Diagnoza małego dziecka

Diagnostyka psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczna małego dziecka w wieku od 0 do 5 roku życia. Badania dotyczą dzieci, u których rodzice lub lekarze rozpoznali symptomy wskazujące, że ich rozwój jest opóźniony lub zaburzony oraz dzieci z:

– zespołami genetycznymi,

– wadami wzroku,

– wadami słuchu,

– autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami zachowania,

– niepełnosprawnością ruchową,

– niepełnosprawnością umysłową,

– zaburzeniami rozwoju mowy.

Badania przeprowadzane są w formie diagnozy funkcjonalnej oraz z użyciem testów psychologicznych. Ocenie podlegają istotne sfery rozwoju:

 • sprawność ruchowa,
 • umiejętność postrzegania słuchowego i wzrokowego,
 • umiejętności poznawcze,
 • samodzielność,
 • rozwój mowy,
 • funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.

Diagnozę przeprowadza się na terenie Poradni, a także w uzasadnionych przypadkach na terenie domu dziecka. Metody i formy diagnozy są dostosowane do wieku i poziomu funkcjonowania dziecka. Istotna dla oceny jest również informacja z placówki, do której uczęszcza (przedszkole, żłobek). Wyniki postępowania diagnostycznego służą do zalecenia określonych form pomocy:

– porady,

– wydania opinii m.in. o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

– wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zdiagnozowaną niepełnosprawność,

–  zakwalifikowania dziecka do terapii np. logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej, itp.

– współpracy rodziny z psychologiem, ukierunkowanej na poprawę oddziaływań wychowawczych.

W celu podjęcia działań diagnostycznych w Poradni, niezbędne jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego odpowiedniego wniosku(druk w pliku: do pobrania).

 

Terapia pedagogiczna

Pracujemy na rzecz dzieci z trudnościami edukacyjnymi okresu przedszkolnego i szkolnego. Pomocą objęte są dzieci z ogólnymi trudnościami w nauce szkolnej, z zaburzeniami psychomotorycznymi, z ryzyka dysleksji, z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, z zaburzeniami słuchu i wzroku.

Jako działania pośrednie, podejmowane są czynności na rzecz wspomagania dydaktycznej roli szkoły, placówek opieki nad dzieckiem oraz wspomagania rodziców w pełnieniu ich roli opiekuńczej nad dzieckiem.

• Na rzecz profilaktyki, terapii i stymulacji uczniów prowadzone są działania specjalistyczne:

 • zajęcia indywidualne dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji,
 • indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi problemami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • indywidualna i grupowa terapia dla dzieci z trudnościami w nauce, problemami z koncentracją, uwagą, pamięcią, nadpobudliwością psychoruchową,
 • indywidualna terapia dla dzieci z autyzmem.

• Na rzecz pomocy rodzicom dzieci z dysleksją i trudnościami w nauce szkolnej:

 • pogadanki i konsultacje dla rodziców dzieci przedszkolnych na terenie przedszkoli,
 • konsultacje dla rodziców dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią oraz z uogólnionymi problemami w nauce szkolnej, udzielanie wsparcia,

• Na rzecz pomocy szkołom, specjalistycznym placówkom zajmującym się opieką na dzieckiem:

 • wspieranie metodyczne pedagogów, nauczycieli, opiekunów we wstępnej diagnozie trudności szkolnych,
 • konsultacje indywidualne dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, opiekunów placówek działających na rzecz dziecka,
 • pomoc nauczycielom, terapeutom w konstruowaniu programów terapeutycznych dla uczniów z dysleksją i ogólnymi trudnościami w nauce w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • udział w pracy zespołów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli
  i szkół.

Terapia logopedyczna

Poradnia zajmuje się kompleksową diagnozą i terapią logopedyczną dzieci od urodzenia do momentu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Terapią objęte są głównie dzieci ze złożonymi wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, z problemem jąkania oraz zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym.

Ustalone są stałe dyżury logopedyczne, na które mogą zgłaszać się rodzice celem skonsultowania oceny rozwoju mowy i poprawności artykulacji swojego dziecka.

Logopeda współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży z wadami wymowy i problemami językowymi. Wspiera nauczycieli przedszkoli, szkół oraz logopedów na terenie innych placówek świadczących pomoc i porady w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z trudnościami w komunikacji językowej poprzez udział w zespołach (po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez dyrektora placówki) oraz pomoc przy tworzeniu indywidualnych programów stymulacji językowej.

Terapia dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

Zaburzenia autystyczne u dzieci budzą duże kontrowersje obszarów badawczych. Autyzm swoją złożonością obejmuje trzy obszary rozwojowe:

– zerwanie więzi społecznych,

– zaburzenia w komunikacji,

– sztywność zachowania.

Metody terapii stosowane przez naszych terapeutów uwzględniają złożoność objawów autyzmu oraz aktualne potrzeby dziecka i jego środowiska.  W czasie zajęć terapeuta pracujący z dzieckiem „podąża za nim”, przyjmuje jego zabawy, włącza się w nie, naśladuje, itp.

Nadrzędnym zadaniem jest nawiązanie kontaktu, który możliwy jest, gdy dziecko czuje się akceptowane
i bezpieczne. W związku z powyższym ważnym elementem terapii dziecka z autyzmem jest znalezienie tego typu zajęć, w których samorzutnie nastąpi jego uczestnictwo. Aktywna obserwacja może pomóc w nawiązaniu kontaktu terapeuty z dzieckiem i zrozumieniu go. Pozwoli to na dobranie dla dziecka odpowiednich form terapii
i wspomagania jego psychoruchowego rozwoju.

Profilaktyka i psychoedukacja

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wałbrzychu podejmuje wiele przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i psychoedukacji. W swoich działaniach stosujemy strategie informacyjne, edukacyjne, strategie i interwencyjne.

Celem strategii edukacyjnych jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom otoczenia itp.).

Celem działań interwencyjnych jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych.

Prowadzimy spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży, realizujemy programy z zakresu pierwszo- i drugorzędowej profilaktyki. W przypadku zachowań samobójczych uczniów przeprowadzamy autopsję psychologiczną w zespołach klasowych. Poradnia organizuje również zajęcia warsztatowe, pogadanki, szkolenia, konsultacje oraz indywidualne porady dla rodziców, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych pracowników instytucji działających na rzecz dziecka. Zajęcia mogą być prowadzone na terenie placówek oświatowych, opiekuńczych, instytucji lub w tutejszej Poradni. Włączamy się również w realizację ogólnopolskich programów czy kampanii.

Jesteśmy ponadto otwarci na zgłaszane propozycje nowych tematów (nie ujętych w ofercie Poradni) spotkań profilaktycznych i psychoedukacyjnych.

 

Doradztwo edukacyjno – zawodowe.

 

Zadaniem doradcy zawodowego z poradni jest wspieranie uczniów szkół podstawowych  i ponadpodstawowych  w planowaniu ich drogi edukacyjnej i zawodowej, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne, predyspozycje zawodowe, sytuację życiową oraz potrzeby rynku pracy.

 

Oferta dla uczniów:

 • indywidualne i grupowe badania predyspozycji zawodowych uczniów  szkół  podstawowych i ponadpodstawowych, 
 • rozmowy doradcze i konsultacje indywidualne dla uczniów ,
 • porady, badania i ukierunkowanie drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów z problemami zdrowotnymi, którzy mają ograniczenia w wyborze drogi zawodowej,
 • zajęcia warsztatowe dla uczniów aktywizujące do planowania drogi edukacyjnej i zawodowej (na terenie szkół),
 • zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych wspomagające planowanie ich kariery zawodowej oraz wejście na rynek pracy  (na terenie szkół) ,
 • udostępnianie informacji o zawodach oraz możliwościach kształcenia się.

Oferta dla nauczycieli:

 • konsultacje i szkolenia dla nauczycieli w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego w szkołach,
 • konsultacje dla nauczycieli w zakresie tworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Oferta dla rodziców:

 • prelekcje (w ramach zebrań dla rodziców w szkołach), dotyczące zagadnień związanych z planowaniem kariery edukacyjnej i zawodowej ich dzieci,
 • konsultacje indywidualne dla rodziców na terenie szkół i Poradni w sprawach oferty edukacyjnej, planowania kariery zawodowej ich dzieci.

Praca z dzieckiem zdolnym.

Poradnia kieruje swoją ofertę kieruje zarówno do uczniów zdolnych, jaki i rodziców i nauczycieli, m.in. realizuje:

 • diagnozę psychologiczno-pedagogiczną rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci szczególnie uzdolnionych;
 • zajęcia rozwijające zdolności ogólne w formie treningów myślenia twórczego i rozwijania inteligencji emocjonalnej na rożnych etapach edukacji;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje;
 • zajęcia grupowe dla młodzieży w zakresie indywidualnych strategii i stylów uczenia się.

 

Pomoc rodzinie.

Pomoc rodzinie polega na pracy z rodziną dziecka, przejawiającego trudności w zachowaniu lub zaburzenia emocjonalne.

W zależności od diagnozy problemu i sytuacji w rodzinie, terapeuci pracują z całą rodziną lub podsystemami (rodzice, dzieci). Celem pracy terapeutycznej z rodzicami jest rozwijanie u nich umiejętności wychowawczych, korekta nieprawidłowych oddziaływań wychowawczych, wsparcie w procesie wychowania. Celem pracy z rodzinami jest pomoc w pokonywaniu kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych, poprawa umiejętności komunikacyjnych w rodzinie, uaktywnienie i wzmocnienie sił rodziny do poradzenia sobie z problemem.

 

Przesiewowe badania słuchu i wzroku.

W Poradni prowadzimy przesiewowe badania słuchu i wzroku, które oparte są na multimedialnym systemie badań. Badanie słuchu oparte jest na automatycznej analizie ankiety, audiometrycznej próbie tonowej oraz na testowaniu zrozumiałości mowy w szumie.

Rehabilitacja

W naszej poradni mogą Państwo skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanych rehabilitantów, którzy posiadają doświadczenie w pracy z dorosłymi i dziećmi już od pierwszych tygodni ich życia oraz korzystają z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego dla najmłodszych pacjentów.

Terapia Integracji Sensorycznej

Zapraszamy dzieci i rodziców zainteresowanych terapią Integracji Sensorycznej do nowo otwartego i w pełni wyposażonego gabinetu terapii SI. Diagnozy i terapie prowadzone są przez certyfikowanych rehabilitantów, terapeutów SI.

Czym jest integracja sensoryczna?

Sposób, w jaki odbieramy bodźce z otoczenia, jak na nie reagujemy, w jaki sposób je przetwarzamy i wykorzystujemy, jest unikatowy oraz niepowtarzalny dla każdego z nas. Obraz świata to wynik obserwacji i doświadczeń, który budowany jest na podstawie sumy odbieranych bodźców zmysłowych, które różnią się budową i wrażliwością, natomiast funkcjonalnie tworzących wspólny system narządów zmysłowych.

Aby wszystkie z układów zmysłowych działały w zgodzie i harmonii, koniecznym jest, przejście długiej i skomplikowanej drogi, która polega na budowaniu coraz większej i pełniejszej współpracy między nimi, czyli inaczejintegracji, we wspólnym działaniu.

U nikogo niestety proces ten nie zachodzi w sposób doskonały, ponieważ każdy z nas prezentuje inny jej poziom. Jeden jest doskonałym sportowcem, ale ma problem np. z nauczeniem się nowego języka, albo trudno mu odnaleźć drogę w mieście, lub nowym miejscu. Jeszcze inni lubią okazywać uczucia, jednak sami nie tolerują, gdy ktoś ich obejmuje, przytula czy poklepuje.

Jeżeli deficyty w zakresie przetwarzania bodźców zmysłowych, zarówno te łagodne, oraz znaczne, wpływają w sposób dezorganizujący na codzienne funkcjonowanie dziecka w otoczeniu, prowadząc do problemów związanych np. z samoobsługą, umiejętnością zabawy, nauką szkolną, zdolnościami ruchowymi czy zachowaniem, pojawia się potrzeba objęcia takiego dziecka specjalistyczną terapią, nazywaną terapią integracji sensorycznej. Oparta jest ona na założeniach odwołujących się do podstaw neurologii, jest sprawdzalna, weryfikowalna, powstała w oparciu o naukowe badania oraz doświadczenia kliniczne a poprzedzona jest dokładnym badaniem diagnostycznym.

„Z opublikowanych badań przeprowadzonych w Anglii wynika, że zaburzenia procesów integracji zmysłów, występują u 6-10% populacji dziecięcej, stając się problemem społecznym. W grupie tej przeważają chłopcy ( na 3 chłopców 1 dziewczynka)”. Od kilkunastu lat obserwowany jest również wzrost rozpoznawalności zaburzeń przetwarzania sensorycznego, u dzieci na terenie naszego kraju. W związku z tym rośnie liczba gabinetów, oferujących pełną diagnozę i terapię dzieci z takimi dysfunkcjami.

W związku z rosnącą popularnością terapii integracji sensorycznej, metoda ta, będąc coraz bardziej znaną i docenianą, stała się dużym wsparciem procesu terapeutycznego u dzieci z różnego rodzaju deficytami.

Niektóre dzieci z problemami w przetwarzaniu bodźców sensorycznych, mogą wiedzieć, że pewne aktywności są dla nich trudniejsze do wykonania, w porównaniu do ich rówieśników, ale nie są świadome dlaczego. Takie dzieci mogą być postrzegane jako leniwe i znudzone. Niektóre potrafią same znaleźć sposób by uniknąć trudnych dla siebie zadań, a w takich okolicznościach często bywają błędnie ocenione jako uparte i kłopotliwe. Poprzez nieznajomość przyczyn takiej postawy, rodzice i ich dzieci często wzajemnie się obwiniają. Sytuacje takie powodują niepotrzebne napięcie w rodzinie, niskie poczucie wartości oraz bezsilność.

Dlatego ważnym w całym procesie terapeutycznym, jest nie tylko praca samego specjalisty z dzieckiem, ale interakcja i współdziałanie na linii dziecko-terapeuta-rodzice. Aby zadziałać w sposób skuteczny, ważnym jest, aby rodzice posiadali wiedzę, na temat podstawowych pojęć związanych z zaburzeniami u swojego dziecka. Rodzic bowiem, jest najlepszym obserwatorem, zauważa pierwsze niepokojące objawy. Dzięki przekazaniu swoich obaw lekarzowi lub terapeucie, znacznie ułatwia, rozpoznanie oraz odpowiedź na wiele pytań, pomagając w ustaleniu dalszego postępowania.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego.

Zaburzeniami przetwarzania sensorycznego z j. ang. SPD (Sensory Processing Disfunction), nazywamy niewłaściwy odbiór i organizację bodźców sensorycznych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, oraz nieprawidłową jego reakcję ruchowa bądź emocjonalną na te informacje. Przyczyną tego typu zaburzeń nie jest uszkodzenie któregoś z narządów zmysłów, natomiast powiązane jest to z nieprawidłowym przetwarzaniem przez te systemy wrażeń sensorycznych.

Etiopatogeneza objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego, wiązana jest z zespołem, pod nazwą Minimalne Zaburzenia Czynności Mózgu (MZCM) z j. ang. Minimal Brain Dysfunction (MBD). Czynnikami etiopatologicznymi minimalnych zaburzeń czynności mózgu mogą być między innymi przed- lub okołoporodowe zmiany układu nerwowego, będące na tyle małe, że nie doprowadziły do poważniejszej patologii. Często pokrywają się one z objawami dysfunkcji u byłych wcześniaków. Wśród prawdopodobnych przyczyn zaburzeń przetwarzania sensorycznego, oprócz wspomnianego wcześniactwa, wymienia się predyspozycje genetyczne, a także czynniki prenatalne takie jak np. choroby matki przebyte w czasie ciąży czy spożywanie przez nią alkoholu.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego, są więc zaburzeniem rozwojowym, i mimo że charakterystyczne wzorce zachowania najbardziej widoczne i rozpoznawalne są w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym, występują one jużod wczesnego niemowlęctwa. Ponieważ trudne jest zdiagnozowanie małego dziecka, to z perspektywy czasu widać, że szczegóły dotyczące zachowania obserwowane w tym okresie, mają istotny związek z późniejszymi objawami, będąc również pomocnymi przy diagnozie.

Deficyty w tym przypadku, zarówno te drobne jak i poważne, wpływają dezorganizująco na codzienne funkcjonowanie związane np. z samoobsługą, umiejętnością zabawy, nauką szkolną, zdolnościami ruchowymi czy zachowaniem.

Bardzo ważnym do podkreślenia jest w związku z tym fakt, że z zaburzeń przetwarzania sensorycznego nie wyrasta się, z wiekiem zmieniają się tylko objawy, problem pozostaje nadal ten sam. Często zdarza się, że SPD są zaburzeniami towarzyszącymi, zdiagnozowanymi u dziecka z innymi problemami rozwojowymi, będąc elementem bardziej rozległego problemu. W takiej sytuacji mamy do czynienia z wtórnymi zaburzeniami procesów przetwarzania sensorycznego. Jednostki chorobowe, którym często towarzyszą dysfunkcje sensoryczne to miedzy innymi: autyzm, ADHD, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, zespół kruchego chromosomu X czy upośledzenie umysłowe .

Pomoc psychologiczna młodzieży.

Dorastanie ma szczególne znaczenie w rozwoju poczucia tożsamości jednostki. Jest to czas pogłębionego poznawania siebie, poszukiwania sensu istnienia i swojej roli w życiu. W związku z silnymi zmianami fizycznymi i uczuciowymi młody człowiek przeżywa wiele rozterek, niepokojów. Otoczenie nie tylko uczestniczy w rozwoju młodzieży, ale także może go wspomagać. Aby skutecznie wspierać, należy udzielać wsparcia emocjonalnego młodym ludziom.

Młodzi ludzie mogą skorzystać z porady, konsultacji psychologa lub pedagoga. Nie są wymagane żadne formalności. Każdy nastolatek może skorzystać z wizyty ustalając termin z pracownikiem sekretariatu Poradni.

 Serdecznie zapraszamy do Poradni.

Informujemy, że badania w Poradni przeprowadzane są wyłącznie na wniosek rodzica (osoby pełnoletnie składają go samodzielnie). Do wniosku należy dołączyć opinię o dziecku z przedszkola lub szkoły, a także dokumentację lekarską i inne informacje o dziecku (jeśli objęte jest ono pomocą w innych placówkach). Terminy badań uzgadniane są z rodzicem w momencie składania wniosku.

Badania poprzedza szczegółowy wywiad z rodzicami dziecka, dotyczący m.in. przebiegu jego rozwoju w różnych sferach, występujących trudności w uczeniu się, postępów edukacyjnych, stanu zdrowia.

Następnie dokonywana jest diagnoza psychologiczna i pedagogiczna (ewentualnie logopedyczna czy inna), zakończona rozmową z rodzicami, w czasie której omawiane są wyniki badań oraz przekazane są zalecenia do pracy z dzieckiem w domu, a także zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły i w Poradni.

Rodzice otrzymują pisemną opinię o wynikach badań, mają prawo do utajnienia wyników badań psychologiczno – pedagogicznych.

Badania są dobrowolne i nieodpłatne. 

ZGŁOSZENIE DZIECKA NA BADANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, KONSULTACJĘ LUB TERAPIĘ NASTĘPUJE TYLKO NA PISEMNY WNIOSEK RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA LUB PEŁNOLETNIEJ MŁODZIEŻY.

W zależności od rodzaju zgłoszenia należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Badanie w kierunku dysleksji, dysortografii, dysgrafii:

1)    wniosek rodzica/prawnego opiekuna,

2)     skierowanie na badanie specjalistyczne od nauczyciela polonisty,

 1. 2.     Określenie przyczyn trudności w nauce:

1)     wniosek rodzica/prawnego opiekuna,

2)    opinia wychowawcy klasy o uczniu.

 1. 3.     Wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:

1)    wniosek rodzica/prawnego opiekuna,

2)    aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,

3)    dodatkowo można złożyć kserokopie wyników badań medycznych i innych, które mogą wpłynąć na decyzję zespołu.

 1. 4.     Wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/ o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego:

1)    wniosek rodzica/prawnego opiekuna,

2)    aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,

3)    opinia wychowawcy klasy o uczniu,

4)    dodatkowo można złożyć kserokopie wyników badań medycznych i innych, które mogą wpłynąć na decyzję zespołu.

 1. 5.     Wydanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1)    wniosek rodzica/prawnego opiekuna,

2)    aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (w uzasadnionych przypadkach),

3)     opinia wychowawcy klasy o uczniu,

4)    dodatkowo można złożyć kserokopie wyników badań medycznych i innych, które mogą wpłynąć na decyzję zespołu.

 1. 6.     Zgłoszenie dziecka na konsultację/terapię psychologiczną:

1)    wniosek rodzica/prawnego opiekuna,

2)    dodatkowo można złożyć opinię wychowawcy klasy o uczniu lub dokumentację medyczną.

 1. 7.     Zgłoszenie dziecka na diagnozę/ terapię logopedyczną:

1)    wniosek rodzica/prawnego opiekuna,

2)    Rodzic/opiekun prawny ustala z logopedą telefonicznie lub osobiście termin spotkania.

Wnioskodawca zostaje powiadomiony o terminie badania telefonicznie lub listownie.

W razie nieobecności dziecka na badaniu w wyznaczonym terminie rodzic zobowiązany jest do ustalenia telefonicznie lub osobiście kolejnego terminu badania z pracownikiem sekretariatu.

Data dodania: 2019-03-25 19:00:50
Data edycji: 2020-11-17 13:04:57
Ilość wyświetleń: 6105

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej