Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Oferta

Oferta współpracy PPPP z siedzibą w Walimiu , miejsce wykonywania zadań  Al. Wyzwolenia 20-24 , 58-300 Wałbrzych

dla placówek oświatowych w roku szkolnym 2021-2022  w systemie hybrydowym

 

*Szczegóły organizacyjne niezbędne do realizacji w okresie pandemii  wymagają indywidualnego ustalenia z osobą realizującą daną formę współpracy i wsparcia . W zależności od potrzeb placówki realizacja może nastąpić w systemie:

 • stacjonarnym
 • zdalnym
 • hybrydowym

 

 

 

OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW

 

 

 

 

Nazwa

 

 

Odbiorcy

 

Forma realizacji

 

 

 

Czas realizacji, ilość godzin

 

 

Realizator

1.       

STRES – WRÓG CZY PRZYJACIEL?

Świat emocji w czasach pandemii. Ćwiczenie relaksacyjne.

 

Uczniowie klas IV-VIII SP oraz

uczniowie szkół ponadpodstawowych

1.Warsztaty edukacyjne – realizacja w grupach do 15 uczniów

2. Indywidualne porady zdalne z  wykorzystaniem komunikatorów Skype, Whats up, Messenger (do ustalenia z odbiorcą)

1. 3 godziny dydaktyczne – zajęcia stacjonarne

2. 1 godzina dydaktyczna

Ewa Perlik

2.       

AKTYWNA RODZINA = ZDROWE DZIECI

·     aktywne spędzanie czasu wolnego,

·     promowanie zdrowego żywienia,

·     umiejętność radzenia sobie z emocjami,

·     promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu,

·     bezpieczeństwo dzieci – ograniczanie zachowań ryzykownych - dbanie o swoje bezpieczeństwo.

 

uczniowie klas IV-VIII SP

warsztaty z elementami profilaktyki

 

zajęcia trwające 1h-3h

Katarzyna Pawlikowska

 

Renata Baranowska

3.       

ODA DO ZABAWY- oderwij się od telewizora, komputera i telefonu

·     aktywne spędzanie czasu wolnego,

·     promowanie zdrowego, aktywnego spędzania wolnego czasu,

·     bezpieczeństwo w sieci

 

uczniowie klas I-III SP

warsztaty z elementami profilaktyki

 

1 zajęcia

Katarzyna Pawlikowska

4.       

TECHNIKI UCZENIA SIĘ „JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ”

uczniowie kl. VI – VIII SP, szkoła ponadpodstawowa

Prezentacja – dla nauczycieli do przeprowadzenia

1 zajęcia

Anna Podyma

5.       

POKONAĆ LĘK

Uczniowie kl. 1-3 SP

Zajęcia warsztatowe

 

1 zajęcia

Anna Podyma

6.       

MOJE MARZENIA I PLANY.

·         rola zainteresowań i uzdolnień w wyborze zawodu

·         sztuka planowania a zmiany współczesnego świata

Uczniowie klas VII SP

warsztaty edukacyjne – realizacja w grupach do 15 uczniów

3 godziny dydaktyczne - zajęcia stacjonarne

Ewa Perlik

7.       

KARIERA – OD PUCYBUTA DO MILIONERA?

·         bilans własnych zasobów

·         charakterystyka współczesnego rynku pracy okiem pracodawcy

·         branże i zawody pożądane na rynku pracy

 

Uczniowie klas VIII SP, uczniowie szkół ponadpodstawowych

1.      Prezentacja,  warsztaty edukacyjne -

realizacja w grupach do 15 uczniów

2.      Prezentacja – tryb stacjonarny - realizacja w grupach do 15 uczniów lub zdalnie (komunikator do ustalenia) – ilość uczestników dowolna 

1-3 godziny dydaktyczne - zajęcia stacjonarne

2. 1 godzina dydaktyczna

Ewa Perlik

8.       

„LUBIĘ SIEBIE”- zajęcia rozwijające pozytywną samoocenę i samoakceptację, wskazywanie wartości, którymi warto kierować się w życiu.

 

uczniowie wszystkich typów szkół

zajęcia warsztatowe z elementami socjoterapii

cykl zajęć w blokach tematycznych

Renata Baranowska

9.       

ZŁOŚĆ PIĘKNOŚCI SZKODZI

·         akceptacja swojej emocjonalności

·         rozpoznawanie złości

·         konstruktywne radzenie sobie z napięciem

 

Uczniowie klas I-V SP

warsztaty

 

zajęcia trwające1h-3h

Alicja Czajkowska Gut

10.   

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE.

uczniowie SP

warsztaty

1 zajęcia

Kamila Majcherczyk

11.   

KOCHAM SIEBIE MIMO WSZYSTKO- radzenie sobie z trudnościami i niepowodzeniami

·         praca w obszarze uświadamiania i akceptacji własnych deficytów i zasobów

·         kształtowanie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami

 

Uczniowie klas V-VIII SP

warsztaty

zajęcia trwające 1h-3h

Alicja Czajkowska Gut

12.   

MALUCH KAŻDE EMOCJE ODGADNIE

·         rozpoznawanie własnej emocjonalności

·         uwrażliwianie dzieci na odczucia innych

 

Przedszkolaki

warsztaty

zajęcia trwające1h-3h

Alicja Czajkowska Gut

13.   

ASERTYWNIE BRONIĘ WŁASNYCH GRANIC

·         wyjaśnienie czym jest asertywność i dlaczego jest taka ważna

·         poszerzenie wiedzy dotyczącej prawidłowych postaw w kontaktach społecznych

·         kształtowanie umiejętności prawidłowego rozwiązywania sytuacji trudnychUczniowie klas I-III SP

warsztaty

 

zajęcia trwające 1h-3h

Alicja Czajkowska Gut

14.   

DOBRE I ZŁE SEKRETY

·         rodzaje sekretów

·         jakie sekrety należy ujawnić a jakie zachować

·         kto to jest skarżypyta?

 

Przedszkolaki, uczniowie klas I-III SP

warsztaty

zajęcia trwające 1h-3h

Alicja Czajkowska Gut

15.   

BEZPIECZNY INTERNET”

uczniowie – kl. I-III i IV –VIII SP

prezentacja,  - dla nauczycieli do przeprowadzenia

1 zajęcia

Anna Podyma

 

 

 

OFERTA DLA NAUCZYCIELI i  RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW 

 

Nazwa

 

 

Odbiorcy

 

Forma realizacji

 

Czas realizacji

 

Realizator

1.       

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE I ICH ROLA W PODNOSZENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

Nauczyciele przedszkoli, placówek i szkół każdego typu

1.Szkolenie Rady Pedagogicznej w trybie stacjonarnym

2.Prezentacja – szkolenie zdalne

1.3godziny dydaktyczne zajęcia stacjonarne

2.2 godziny dydaktyczne

Ewa Perlik

2.       

NAUCZYCIEL WOBEC NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW. METODA KONSTRUKTYWNEJ KONFRONTACJI.

Nauczyciele przedszkoli, placówek i szkół każdego typu

1.      Szkolenie Rady Pedagogicznej w trybie stacjonarnym

2.      Prezentacja – szkolenie zdalne

1.3  godziny dydaktyczne zajęcia stacjonarne

2.2 godziny dydaktyczne

Ewa Perlik

3.       

BUDOWANIE  POZYTYWNYCH RELACJI

W SYTUACJI KONFLIKTU – ROLA MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM.

Nauczyciele przedszkoli, placówek i szkół każdego typu

1.Szkolenie Rady Pedagogicznej w trybie stacjonarnym

2.Prezentacja – szkolenie zdalne

1. 3 godziny dydaktyczne  zajęcia stacjonarne

2.2 godziny dydaktyczne

Ewa Perlik

4.       

Konsultacje dla nauczycieli „SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ – ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE DYSLEKSJI”

zainteresowani nauczyciele/ pedagodzy

porady, konsultacje dla nauczycieli

wg potrzeb

Katarzyna Pawlikowska

5.       

OKIEM PRAKTYKA - UCZEŃ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce. Warunki i formy organizacji kształcenia ucznia niepełnosprawnego.

Nauczyciele przedszkoli, placówek i szkół każdego typu

1. Szkolenie Rady Pedagogicznej w trybie stacjonarnym

2.Prezentacja – szkolenie zdalne.

3. Tele porady.

1. 3 godziny dydaktyczne zajęcia stacjonarne

2.2 godziny dydaktyczne

Ewa Perlik

6.       

MUTYZM WYBIÓRCZY

nauczyciele – przedszkole, SP

prezentacja, wykład – on-line

1 zajęcia

Anna Podyma

7.       

PRACA Z UCZNIEM ZE SPECTRUM  AUTYZMU

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

szkolenie rady pedagogicznej  on-line

1 zajęcia

Anna Podyma

8.       

Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli informujące o pracy WWR, kiedy kierować rodziców z dzieckiem na takie zajęcia.

nauczyciele przedszkola i szkół podstawowych.

warsztaty

1 cykl

Agnieszka Matejczuk

Monika Sidor

9.       

Wczesna diagnoza logopedyczna –rozpoznawanie wad wymowy i kierowanie do odpowiednich specjalistów.

nauczyciele przedszkola i szkół podstawowych.

konsultacje on-line

1 zajęcia

Agnieszka Dąbkowska Monika Sidor

Agnieszka Matejczuk

10.   

Samookaleczenia- przyczyny i sposoby pomocy dzieciom w sytuacji autoagresji

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

szkolenie rady pedagogicznej

(formy pracy bezpośredniej, grupa 15 os.)

1 zajęcia

Kamila Majcherczyk

11.   

Rozpoznawanie symptomów depresji u dzieci i młodzieży oraz udzielanie im wsparcia.

 

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

szkolenie rady pedagogicznej

(formy pracy bezpośredniej, grupa 15 os.)

1 zajęcia

Kamila Majcherczyk

 

 

OFERTA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I UCZNIÓW

SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW

 

 

 

Nazwa

Odbiorcy

Forma realizacji

Czas realizacji

Realizator

1.       

MOTYWOWANIE DZIECKA DO NAUKI

·  określenie obszarów odpowiedzialności rodzicielskiej w zakresie nauki dziecka,

· poznanie sposobów wpływu na odrabianie prac domowych przez dziecko,

· nauka planowania i pomocy rodzicielskiej podczas odrabiania prac domowych.

 

rodzice uczniów szkół podstawowych

wykład, zajęcia warsztatowe

1 spotkanie

Katarzyna Pawlikowska

2.       

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

rodzice

warsztaty edukacyjne - 

10 spotkań po 3 godziny dydaktyczne

Ewa Perlik,

Kamila Majcherczyk,

Katarzyna Pawlikowska,

Renata  Baranowska

3.       

RODZIC NAJLEPSZYM DORADCĄ SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

rodzice

1.                 Prelekcja – zajęcia stacjonarne w grupach do 15 osób.

2.                 Porady i konsultacje – indywidualnie w trybie stacjonarnym na terenie poradni

 1 godzina dydaktyczna – zajęcia stacjonarne

Ewa Perlik

4.       

RODZIC NAJLEPSZYM DORADCĄ SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

rodzice

Tele porady dla rodziców od II semestru roku szkolnego

wg potrzeb

Ewa Perlik

5.       

Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym – zapobieganie i środki zaradcze

rodzice uczniów szkół wszystkich poziomów

konsultacje indywidualne i grupowe

1 zajęcia

Renata Baranowska

6.       

Jak pomóc swojemu dziecku odnieść sukces przy pomocy gry w szachy

rodzice uczniów szkół podstawowych

wykład, prezentacja

1 zajęcia

Hanna Rychlik

7.       

Żyj z głową inwestując w swoje dobre nawyki - czyli jak prawidłowo nosić plecak/torbę, jak podnosić zakupy, jak wstawać z łóżka i wiele innych wskazówek dla naszego zdrowia

rodzice uczniów szkoły podstawowej

wykład, prezentacja

1 zajęcia

Hanna Rychlik

8.       

Sport osób niepełnosprawnych - jedna z dróg do aktywizacji dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności

rodzice uczniów wszystkich typów szkół

wykład, prezentacja

1 zajęcia

Hanna Rychlik

9.       

Metody wspomagające i alternatywne w porozumiewaniu się z dziećmi. Instruktaż wprowadzania metody MAKATON u dzieci z trudnościami komunikacyjnymi.

rodzice dzieci z trudnościami w komunikacji

konsultacje, warsztat

1 zajęcia

Agnieszka Matejczuk

Hanna Rychlik

Katarzyna Pawlikowska

 

10.   

Rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

wykład , warsztaty

1 zajęcia

Anna Chomicz

11.   

SŁUCHAM I CHCĘ BYĆ SŁUCHANYM

·  omówienie znaczenia prawidłowej komunikacji

·  zasady konstruktywnej komunikacji

 

rodzice uczniów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych

wykład, zajęcia warsztatowe

Zajęcia trwające 1-2h

Alicja Czajkowska Gut

12.   

MOJE DZIECKO JEST UZALEŻNIONE OD KOMPUTERA, TELEWIZORA, TELEFONU?

 

- omówienie obaw dotyczących niepokojących zachowań dzieci

 

 

rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych

konsultacje

 1 konsultacja

Alicja Czajkowska Gut

13.   

JAK SOBIE RADZIĆ 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

WŁASNEGO DZIECKA

 

rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

wykład , warsztaty

1 zajęcia

Agnieszka Matejczuk

Monika Sidor

14.   

ORM, AFAZJA TERAPIA POPRZEZ 

ZABAWĘ I NAUKĘ

 

rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

wykład , warsztaty

1 zajęcia

Agnieszka Matejczuk  Monika Sidor

                         

 

 

 

IMPREZY I KONKURSY REALIZOWANE  CYKLICZNIE

 

Nazwa

Uczestnicy

Forma

Realizatorzy

1.

KONKURS LITERACKI

„DZIECI PISZĄ BAJKI DZIECIOM”  

 

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zgodnie z regulaminem i  informacjami na stronie

www i FB

Pracownicy PPPP

2.

KONKURSU NA

WIELKANOCNY STROIK

Uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli

Zgodnie z regulaminem i  informacjami na stronie

www i FB

Pracownicy PPPP

3.

-Międzynarodowy Miesiąc Autyzmu

-Dni Świadomości Chorób Serca i Epilepsji ( wywiady z rodzicami chorych dzieci)

- Dzień osób z Zespołem Downa

- Międzynarodowy Dzień Rodziny

- Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

- Dzień dobrych uczynków

- Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

- Międzynarodowy Dzień Szczęścia

- Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

- Dzień Bezpiecznego Internetu

uczniowie

nauczyciele

rodzice

Na  stronie internetowej oraz na profilu FB będą udostępnione materiały informacyjne, edukacyjne i relacje promujące.

Pracownicy PPPP

Zaproszeni goście.

 

 

Zapraszamy do współpracy :-)

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658 zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U z 2017 r. poz. 1611 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 1 lutego 2013 r. wsprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, wtym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z2013 r. poz. 199 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, wtym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z2017 r. poz. 1647),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 7 września 2017 r. wsprawie orzeczeń iopinii wydawanych przez zespoły orzekające działające wpublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z2017 r. poz. 1743),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 9 sierpnia 2017 r. wsprawie zasad organizacji iudzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wpublicznych przedszkolach, szkołach iplacówkach (Dz.U. z2017 r. poz. 1591 ze zm.).

 

 

Data dodania: 2019-03-25 19:01:18
Data edycji: 2021-10-04 13:02:54
Ilość wyświetleń: 3128

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook