Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Oferta

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

z siedzibą w Walimiu 

miejsce wykonywania zadań:  Al.Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych

dla placówek oświatowych

w roku szkolnym 2018/2019

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz przydzielonym zakresem obowiązków działalność PPPP dotyczy realizacji celów w obszarach:

Organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

1.Udzielanie nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych:

 • wsparcie szkół i placówek w ramach Punktów Diagnostyczno-Konsultacyjnych – badania, konsultacje z rodzicami, porady bez badań,
 • podejmowanie działań z zakresu problemów dzieci i młodzieży, szczególnie     z grup ryzyka,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i eliminowaniu zachowań negatywnych,
 • spotkania dla nauczycieli, zgodnie z tematyką oferty poradni lub wg zgłoszonego zapotrzebowania,
 • pomoc nauczycielom w konstruowaniu IPET-ów,
 • spotkania mediacyjne na terenie szkół,
 • pomoc w formie interwencji kryzysowej,
 • obserwacje uczestniczące w szkołach i placówkach.

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły  i placówki:

 • prowadzenie warsztatów dla dzieci w szkołach – podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli (prelekcje, działalność informacyjno-szkoleniowa),
 • działania organizacyjne i merytoryczne związane z prowadzeniem sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów, psychologów i wychowawców –  PROFILAKTYKA   I WYCHOWANIE

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki:

 • prowadzenie warsztatów dla dzieci w szkołach – podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli (prelekcje, działalność informacyjno-szkoleniowa),
 • działania organizacyjne i merytoryczne związane z prowadzeniem sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów, psychologów i wychowawców – PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE

Doradztwo zawodowe.

Priorytet: Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

 • Rozmowy doradcze dotyczące wyboru ścieżki kształcenia, określenia preferencji zawodowych, uzyskania informacji o szkołach, profilach, studiach wyższych, instytucjach wspierających, rynku pracy.
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego ukierunkowane na rozwój umiejętności planowania przyszłości edukacyjno- zawodowej, poznawania wymagań pracodawców.
 • Doradztwo w zakresie wyboru szkół i zawodu dla osób z niepełnosprawnością oraz problemami zdrowotnymi.
 • Przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli Jak prowadzić orientacje zawodową i doradztwo zawodowe w szkole podstawowej?
 • Porady i konsultacje dla nauczycieli na temat prowadzenia doradztwa zawodowego  w szkołach.

Punkty Diagnostyczno- Konsultacyjne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców/prawnych opiekunów, dzieci i nauczycieli prowadzimy Punkty Diagnostyczno-Konsultacyjne Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu :

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu, ul. Boczna 8, 58-320 Walim
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy, ul. Kolejowa 8, 58-340 Głuszyca
 • Przedszkole Miejskie w Mieroszowie, ul. Wolności 27, 58-350 Mieroszów
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego / Gimnazjum nr 2
  Stanisława Staszica 5, 58-371 Boguszów – Gorce
 • Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, ul.Kolejowa 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.

Formy pracy możliwe do realizowania w punkcie diagnostyczno- konsultacyjnym:

 1. Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne.
 2. Wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, psychoedukacja dla rodziców/opiekunów.
 3. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły poprzez konsultacje, porady, szkolenia dla Rad Pedagogicznych, udział w konsultacjach na terenie szkoły
 4. Inne formy pracy zależne od potrzeb i możliwe do realizacji uwzględniając warunki lokalowe i wyposażenie gabinetu a wynikające z podstaw prawnych funkcjonowania poradni tj. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
HARMONOGRAM DYŻURÓW W PUNKTACH DIAGNOSTYCZNO – KONSULTACYJNYCH
Lp. Siedziba punktu Dyżury Pracownik
1 Głuszyca i Walim Czwartki 8.00-12.00 Kamila Majcherczyk
2 Boguszów - Gorce i Mieroszów Piątki 8.00-12.00 Anna Podyma
3 Szczawno - Zdrój Poniedziałek - Środa 8.00-12.00 Katarzyna Pawlikowska

Punkty obsługujemy  zgodnie z harmonogramem.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych/ Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny, aby jeszcze lepiej spełniała swoje funkcje i wspierała rozwój małych pociech. Poradnia oferuje”

 • bezpłatną diagnostykę w sprawach związanych z rozwojem i kształceniem dziecka,
 • poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, związane z terapią, wychowaniem i kształceniem dziecka.
 • zindywidualizowane, dostosowane do aktualnych potrzeb dziecka i rodziny wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz ich rodzin (od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole).

Dzieci realizujące wczesne wspomaganie rozwoju uczestniczą w terapii psychologicznej, pedagogicznej (terapia prowadzona przez oligofrenopedagoga, surdopedagoga lub tyflopedagoga, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna ukierunkowana na przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, terapia ręki), logopedycznej, rehabilitacji ruchowej. Dzieciom, które wymagają szczególnego wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności społecznych, oferujemy zajęcia w niewielkich grupach, prowadzonych przez psychologa. Ponadto, rodzicom i opiekunom naszych podopiecznych oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach o charakterze instruktażowym, poradnictwo specjalistyczne oraz wychowawcze, poradnictwo w zakresie doboru sprzętu ortopedycznego oraz innego rodzaju pomocy terapeutycznych.

OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW
  Nazwa Odbiorcy Forma realizacji Czas realizacji Realizator
1.          „Lubię siebie”- zajęcia rozwijające pozytywną samoocenę uczniowie wszystkich typów szkół zajęcia warsztatowe z elementami socjoterapii cykl zajęć w blokach tematycznych Renata Baranowska
2.          Mój wybór – moja przyszłość. 
Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów
uczniowie klas VII, VIII oraz klas III gimnazjum warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
3.          Wejście na rynek pracy.
Kompetencje pożądane przez pracodawców
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
4.          Jak grzecznie odmawiać? Warsztaty asertywności uczniowie klas VI – VIII oraz szkół ponadgimnazjalnych warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
5.          Zajęcia warsztatowe z profilaktyki „Żyj zdrowo” uczniowie szkół podstawowych zajęcia warsztatowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
6.          Warsztaty „Polubić ortografię” uczniowie szkół podstawowych zajęcia warsztatowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
7.          „Uczę się, bo lubię i chcę” uczniowie szkół podstawowych zajęcia warsztatowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
8.          Techniki uczenia się „Jak się uczyć, żeby się nauczyć” uczniowie kl. VI – VIII SP, szkoła ponadpodstawowa prezentacja, wykład 1 zajęcia Anna Podyma
9.          „Bezpieczny Internet” uczniowie – kl. I-III i IV –VIII SP prezentacja, elementy warsztatowe 1 zajęcia Anna Podyma
10.       Przedszkolak w świecie emocji dzieci w wieku przedszkolnym warsztaty 1 zajęcia Marta Gerlach-Malczewska
11.       Razem w przestrzeni dzieci i rodzice w wieku przedszkolnym warsztaty elementami Kinezjologii Edukacyjnej i Metody Ruchu Rozwijającego
(konieczna obecność rodziców i dzieci)
cykl zajęć Marta Gerlach-Malczewska
12.       Trening pewności siebie uczniowie szkół podstawowych warsztaty 1 zajęcia Kamila Majcherczyk
13.       Nie wszyscy jesteśmy tacy sami - postrzeganie niepełnosprawności przez młodego człowieka uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
14.       Żyj z głową inwestując w swoje dobre nawyki - czyli jak prawidłowo nosić plecak/torbę, jak podnosić zakupy, jak wstawać z łóżka i wiele innych wskazówek dla naszego zdrowia uczniowie szkół podstawowych wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
15.       Sport osób niepełnosprawnych - jedna z dróg do aktywizacji dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
OFERTA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW
  Nazwa Odbiorcy Forma realizacji Czas realizacji Realizator
1.           Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym – zapobieganie i środki zaradcze. nauczyciele szkół wszystkich typów. konsultacje indywidualne i grupowe 1 zajęcia Renata Baranowska
2.           Wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela nauczyciele szkół wszystkich typów warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
3.           Zespoły nauczycielskie i ich rola w podnoszeniu jakości pracy szkoły. nauczyciele szkół wszystkich typów warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
4.           Metoda konstruktywnej konfrontacji jako jedna z metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Istota, zasady, potrzebne umiejętności. nauczyciele szkół wszystkich typów warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
5.           Trening umiejętności wychowawczych nauczyciela nauczyciele szkół wszystkich typów warsztaty edukacyjne 3 spotkania Ewa Perlik
6.           „Przyczyny trudności dzieci w nauce szkolnej”. nauczyciele szkół podstawowych konsultacje indywidualne i grupowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
7.           „Motywowanie dziecka do nauki” nauczyciele szkół podstawowych konsultacje indywidualne i grupowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
8.           „Jak skutecznie integrować zespół klasowy” nauczyciele - edukacja wczesnoszkolna, kl. IV SP wykład z prezentacją, dyskusja 1 zajęcia Anna Podyma
9.           „Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej” nauczyciele – wszystkie typy szkół wykład, prezentacja multimedialna, elementy warsztatowe 1 zajęcia Anna Podyma
10.        „Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży” nauczyciele - SP warsztat, prezentacja 1 zajęcia Anna Podyma
Katarzyna Pawlikowska
11.        Psychologia w przedszkolu vademecum dla nauczycieli nauczyciele przedszkola wykład 1 zajęcia Marta Gerlach-Malczewska
12.        Wczesna diagnoza logopedyczna – etapy rozwoju mowy dziecięcej i rozpoznawanie wad wymowy. nauczyciele przedszkola i szkół podstawowych. wykład, prezentacja 1 zajęcia Agnieszka Dąbkowska Monika Sidor
13.        Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych nauczyciele wszystkich typów szkół zajęcia indywidualne lub konsultacje indywidualne 1 zajęcia Anna Sobecka
14.        Język migowy jako jedna z metod alternatywnej komunikacji- podstawy języka nauczyciele wszystkich typów szkół zajęcia warsztatowe cykl zajęć ( ok.15 godzin) Anna Sobecka
15.        Samookaleczenia- przyczyny i sposoby pomocy dzieciom w sytuacji autoagresji nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych szkolenie rady pedagogicznej 1 zajęcia Kamila Majcherczyk
16.        Sposoby radzenia sobie ze stresem Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych zajęcia warsztatowe 1 zajęcia Kamila Majcherczyk
17.        Szkoła dla rodziców i wychowawców rodzice, nauczyciele zajęcia warsztatowe cykl zajęć w blokach 2 godzinnych Kamila Majcherczyk
18.        Specyficzne trudności w uczeniu się – aspekty teoretyczne i praktyczne dysleksji” nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych porady, konsultacje konsultacje Katarzyna Pawlikowska
19.        Przygotowanie dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego (gotowość szkolna) nauczyciele oddziałów przedszkolnych konsultacje Spotkania indywidualne i grupowe Katarzyna Pawlikowska
20.        Szachy w szkole - metoda aktywizujaca uczniów. nauczyciele wszystkich typów szkół wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
21.        Żyj z głową inwestując w swoje dobre nawyki - czyli jak prawidłowo nosić plecak/torbę, jak podnosić zakupy, jak wstawać z łóżka i wiele innych wskazówek dla naszego zdrowia. nauczyciele wszystkich typów szkół wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
22.        Sport osób niepełnosprawnych - jedna z dróg do aktywizacji dzieci z różnym rodzajem niepelnosprawnosci. nauczyciele wszystkich typów szkół wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
Oferta dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół wszystkich typów.
  Nazwa Odbiorcy Forma realizacji Czas realizacji Realizator
1.           Wpływ telewizji na psychikę i osobowość dziecka rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja i konsultacje 1 zajęcia Renata Baranowska
2.           Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym – zapobieganie i środki zaradcze rodzice uczniów szkół wszystkich poziomów konsultacje indywidualne i grupowe 1 zajęcia Renata Baranowska
3.           Wybór szkoły i zawodu, czyli co dalej po klasie VIII? Prelekcja da rodziców rodzice uczniów kończących szkołę podstawową prelekcja 1 zajęcia Ewa Perlik
4.           Szkoła dla Rodziców i Wychowawców rodzice warsztaty edukacyjne cykl 8 zajęć Ewa Perlik
5.           „Przyczyny trudności dzieci w nauce szkolnej”. rodzice uczniów szkół podstawowych konsultacje indywidualne i grupowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
6.           „Motywowanie dziecka do nauki” rodzice uczniów szkół podstawowych konsultacje indywidualne i grupowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
7.           „Wpływ czytania na rozwój dziecka” rodzice – edukacja wczesnoszkolna wykład, prezentacja 1 zajęcia Anna Podyma
8.           „Jak w mądry sposób korzystać z sieci” rodzice – kl. I-IV SP wykład, prezentacja 1 zajęcia Anna Podyma
9.           Rozwój i potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym rodzice dzieci w wieku przedszkolnym wykład i dyskusja 1 zajęcia Marta Gerlach-Malczewska
10.        Szkoła dla rodziców i wychowawców rodzice, nauczyciele zajęcia warsztatowe cykl zajęć w blokach 2 godzinnych Kamila Majcherczyk
11.        „Dojrzałość szkolna. Czy moje dziecko osiągnęło gotowość szkolną?” rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych wykład 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
12.        Jak pomóc swojemu dziecku odnieść sukces przy pomocy gry w szachy rodzice uczniów szkół podstawowych wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
13.        Żyj z głową inwestując w swoje dobre nawyki - czyli jak prawidłowo nosić plecak/torbę, jak podnosić zakupy, jak wstawać z łóżka i wiele innych wskazówek dla naszego zdrowia rodzice uczniów szkoły podstawowej wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
14.        Sport osób niepełnosprawnych - jedna z dróg do aktywizacji dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawnosci rodzice uczniów wszystkich typów szkół wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
Data dodania: 2019-03-25 19:01:18
Data edycji: 2019-07-24 13:00:38
Ilość wyświetleń: 379

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button