Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Oferta

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu 

miejsce wykonywania zadań:  Al.Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych

dla placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz przydzielonym zakresem obowiązków działalność PPPP dotyczy realizacji celów w obszarach:

Organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

Udzielanie nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych:

 • wsparcie szkół i placówek w ramach Punktów Diagnostyczno-Konsultacyjnych – badania, konsultacje z rodzicami, porady bez badań,
 • podejmowanie działań z zakresu problemów dzieci i młodzieży, szczególnie     z grup ryzyka,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i eliminowaniu zachowań negatywnych,
 • spotkania dla nauczycieli, zgodnie z tematyką oferty poradni lub wg zgłoszonego zapotrzebowania,
 • pomoc nauczycielom w konstruowaniu IPET-ów,
 • spotkania mediacyjne na terenie szkół,
 • pomoc w formie interwencji kryzysowej,
 • obserwacje uczestniczące w szkołach i placówkach.

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły  i placówki:

 • prowadzenie warsztatów dla dzieci w szkołach – podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli (prelekcje, działalność informacyjno-szkoleniowa),
 • działania organizacyjne i merytoryczne związane z prowadzeniem sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów, psychologów i wychowawców –  PROFILAKTYKA   I WYCHOWANIE

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki:

 • prowadzenie warsztatów dla dzieci w szkołach – podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli (prelekcje, działalność informacyjno-szkoleniowa),
 • działania organizacyjne i merytoryczne związane z prowadzeniem sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów, psychologów i wychowawców – PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE

Doradztwo zawodowe.

Priorytet: Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

 • Rozmowy doradcze dotyczące wyboru ścieżki kształcenia, określenia preferencji zawodowych, uzyskania informacji o szkołach, profilach, studiach wyższych, instytucjach wspierających, rynku pracy.
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego ukierunkowane na rozwój umiejętności planowania przyszłości edukacyjno- zawodowej, poznawania wymagań pracodawców.
 • Doradztwo w zakresie wyboru szkół i zawodu dla osób z niepełnosprawnością oraz problemami zdrowotnymi.
 • Przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli Jak prowadzić orientacje zawodową i doradztwo zawodowe w szkole podstawowej?
 • Porady i konsultacje dla nauczycieli na temat prowadzenia doradztwa zawodowego  w szkołach.

Punkty Diagnostyczno- Konsultacyjne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców/prawnych opiekunów, dzieci i nauczycieli prowadzimy Punkty Diagnostyczno-Konsultacyjne Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu :

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu, ul. Boczna 8, 58-320 Walim
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy, ul. Kolejowa 8, 58-340 Głuszyca
 • Przedszkole Miejskie w Mieroszowie, ul. Wolności 27, 58-350 Mieroszów
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego 
  Stanisława Staszica 5, 58-371 Boguszów – Gorce
 • Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, ul.Kolejowa 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.

Formy pracy możliwe do realizowania w punkcie diagnostyczno- konsultacyjnym:

 1. Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne.
 2. Wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, psychoedukacja dla rodziców/opiekunów.
 3. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły poprzez konsultacje, porady, szkolenia dla Rad Pedagogicznych, udział w konsultacjach na terenie szkoły
 4. Inne formy pracy zależne od potrzeb i możliwe do realizacji uwzględniając warunki lokalowe i wyposażenie gabinetu a wynikające z podstaw prawnych funkcjonowania poradni tj. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
HARMONOGRAM DYŻURÓW W PUNKTACH DIAGNOSTYCZNO – KONSULTACYJNYCH
Lp. Siedziba punktu Dyżury Pracownik
1 Głuszyca i Walim Czwartki 8.00-12.00 Kamila Majcherczyk
2 Boguszów - Gorce i Mieroszów Wtorki 8.00-12.00 Anna Podyma
3 Szczawno - Zdrój Poniedziałek - Piątek  8.00-12.00 lub 12.00-16.00

Marta Gerlach-Malczewska

Agnieszka Matejczuk

Punkty obsługujemy  zgodnie z harmonogramem.

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych/ Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny, aby jeszcze lepiej spełniała swoje funkcje i wspierała rozwój małych pociech. Poradnia oferuje”

 • bezpłatną diagnostykę w sprawach związanych z rozwojem i kształceniem dziecka,
 • poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, związane z terapią, wychowaniem i kształceniem dziecka.
 • zindywidualizowane, dostosowane do aktualnych potrzeb dziecka i rodziny wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz ich rodzin (od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole).

Dzieci realizujące wczesne wspomaganie rozwoju uczestniczą w terapii psychologicznej, pedagogicznej (terapia prowadzona przez oligofrenopedagoga, surdopedagoga lub tyflopedagoga, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna ukierunkowana na przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, terapia ręki), logopedycznej, rehabilitacji ruchowej. Dzieciom, które wymagają szczególnego wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności społecznych, oferujemy zajęcia w niewielkich grupach, prowadzonych przez psychologa. Ponadto, rodzicom i opiekunom naszych podopiecznych oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach o charakterze instruktażowym, poradnictwo specjalistyczne oraz wychowawcze, poradnictwo w zakresie doboru sprzętu ortopedycznego oraz innego rodzaju pomocy terapeutycznych.

Oferta współpracy PPPP w Walimiu z siedzibą w Wałbrzychu dla placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

 

 

OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW

 

 

 

Nazwa

 

 

Odbiorcy

 

Forma realizacji

 

Czas realizacji, ilość godzin

 

 

Realizator

 

"Tematyczne zabawy psychomotoryczne"

uczniowie szkół podstawowych

zajęcia/warsztaty przygotowane i prowadzone we współpracy z nauczycielem wychowania fizycznego danej szkoły,

zajęcia trwające 1h-3h

Anna Sobecka

 

„Żyj zdrowo"

aktywne spędzanie czasu wolnego,

promowanie zdrowego żywienia,

umiejętność radzenia sobie z emocjami,

promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu,

bezpieczeństwo dzieci – ograniczanie zachowań ryzykownych - dbanie o swoje bezpieczeństwo.

 

uczniowie klas IV-VIII SP

warsztaty z elementami profilaktyki

 

zajęcia trwające 1h-3h

Katarzyna Pawlikowska

 

„Oda do zabawy”- oderwij się od telewizora, komputera i telefonu

aktywne spędzanie czasu wolnego,

promowanie zdrowego, aktywnego spędzania wolnego czasu,

bezpieczeństwo w sieci

uczniowie klas I-III SP

warsztaty z elementami profilaktyki

 

1 zajęcia

Katarzyn Pawlikowska

 

Planuję, wybieram, decyduję czyli co dalej ośmioklasisto

uczniowie klas VII i VIII SP

warsztaty edukacyjne

1 zajęcia

Ewa Perlik

 

Zabawy z zawodami. Zajęcia dla klas V i VI

uczniowie klas V i VI SP

warsztaty edukacyjne

1 zajęcia

Ewa Perlik

 

Jak radzić sobie ze stresem

uczniowie klas IV-VIII SP. uczniowie szkół ponadpodstawowych

warsztaty edukacyjne

1 zajęcia

Ewa Perlik

 

Jak grzecznie odmawiać?

uczniowie klas IV-VIII SP. uczniowie szkół ponadpodstawowych

warsztaty edukacyjne

1 zajęcia

Ewa Perlik

 

Techniki uczenia się „Jak się uczyć, żeby się nauczyć”

uczniowie kl. VI – VIII SP, szkoła ponadpodstawowa

prezentacja, wykład

1 zajęcia

Anna Podyma

 

„Bezpieczny Internet”

uczniowie – kl. I-III i IV –VIII SP

prezentacja, elementy warsztatowe

1 zajęcia

Anna Podyma

 

„Kompetencje emocjonalno-społeczne” -- poprawa komunikacji w grupie

uczniowie kl. IV-VIII SP

warsztaty

3 zajęcia

Anna Podyma

 

Logobajki

dzieci przedszkolne

Zajęcia warsztatowe i zabawy usprawniające artykulację.

1 zajęcia

Agnieszka Matejczuk

 

Razem w przestrzeni

dzieci przedszkolne

zajęcia integracyjne, aktywizujące

1 godzina

Marta Gerlach-Malczewska

 

„Lubię siebie”- zajęcia rozwijające pozytywną samoocenę i samoakceptację, wskazywanie wartości, którymi warto kierować się w życiu.

uczniowie wszystkich typów szkół

zajęcia warsztatowe z elementami socjoterapii

cykl zajęć w blokach tematycznych

Renata Baranowska

 

Trening pewności siebie

uczniowie SP

warsztaty

1 zajęcia

Kamila Majcherczyk

 

 

OFERTA DLA NAUCZYCIELI i RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW
 

 

Nazwa

 

 

Odbiorcy

 

Forma realizacji

 

Czas realizacji

 

Realizator

 

Dostosowanie warunków i wymagań edukacyjnych dla ucznia z niepełnoprawnością-teoria i praktyka/

nauczyciele

prezentacja, wykład, elementy warsztatowe

2h.

Anna Sobecka

 

Rewalidacja dziecka z wadą słuchu.

nauczyciele

konsultacje indywidualne/grupowe

wg potrzeb

Anna Sobecka

 

Przygotowanie dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego (gotowość szkolna)

gotowość szkolna,

specjalne potrzeby edukacyjne,

wcześniejsze rozpoczęcie

spełniania obowiązku szkolnego

 

nauczyciele przedszkoli oraz klas przedszkolnych w szkołach podstawowych

konsultacje grupowe i indywidualne

2 h

Katarzyna Pawlikowska

 

Konsultacje dla nauczycieli „Specyficzne trudności w uczeniu się – aspekty teoretyczne i praktyczne dysleksji”

zainteresowani nauczyciele/ pedagodzy

porady, konsultacje dla nauczycieli

wg potrzeb

Katarzyna Pawlikowska

 

Nauczyciel wobec niepożądanych zachowań uczniów

nauczyciele szkół każdego typu

szkolenie Rady Pedagogicznej

1 godzina

Ewa Perlik

 

Budowanie   pozytywnych relacji

w sytuacji konfliktu – rola mediacji rówieśniczych w środowisku szkolnym

nauczyciele szkół każdego typu

szkolenie Rady Pedagogicznej

1 godzina

Ewa Perlik

 

Zespoły nauczycielskie i ich rola w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

nauczyciele szkół każdego typu

szkolenie Rady Pedagogicznej

1 godzina

Ewa Perlik

 

„Jak skutecznie integrować zespół klasowy”

nauczyciele - edukacja wczesnoszkolna, kl. IV SP

wykład z prezentacją, dyskusja

1 zajęcia

Anna Podyma

 

„Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej”

nauczyciele – wszystkie typy szkół

wykład, prezentacja multimedialna, elementy warsztatowe

1 zajęcia

Anna Podyma

 

„ Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole”

nauczyciele SP

prezentacja, wykład

1 zajęcia

Anna Podyma

 

„Mutyzm wybiórczy”

nauczyciele – przedszkole, SP

prezentacja, wykład

1 zajęcia

Anna Podyma

 

„Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży”

nauczyciele - SP

warsztat, prezentacja

1 zajęcia

Anna Podyma

 

„Godność ucznia-godność nauczyciela”

nauczyciele   wszystkie typy szkół

prezentacja, wykład

1 zajęcia

Anna Podyma

 

Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym – zapobieganie i środki zaradcze.

nauczyciele szkół wszystkich typów.

konsultacje indywidualne i grupowe

1 zajęcia

Renata Baranowska

 

Wczesna diagnoza logopedyczna – etapy rozwoju mowy dziecięcej i rozpoznawanie wad wymowy.

nauczyciele przedszkola i szkół podstawowych.

wykład, prezentacja

1 zajęcia

Agnieszka Dąbkowska Monika Sidor

Agnieszka Matejczuk

 

Samookaleczenia- przyczyny i sposoby pomocy dzieciom w sytuacji autoagresji

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

szkolenie rady pedagogicznej

1 zajęcia

Kamila Majcherczyk

 

Sposoby radzenia sobie ze stresem

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

zajęcia warsztatowe

1 zajęcia

Kamila Majcherczyk

 

Dziecko z problemami adaptacyjnymi

nauczyciele

Wykład,/ rada szkoleniowa

2 godziny

Marta Gerlach-Malczewska

                   

 

 

Oferta dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół wszystkich typów.

 

 

Nazwa

Odbiorcy

Forma realizacji

Czas realizacji

Realizator

 

Jak wspierać dziecko z wadą słuchu w nauce?

rodzice wszystkich typów szkół

konsultacje indywidualne

wg potrzeb

Anna Sobecka

 

„Motywowanie dziecka do nauki”

określenie obszarów odpowiedzialności rodzicielskiej w zakresie nauki dziecka,

poznanie sposobów wpływu na odrabianie prac domowych przez dziecko,

nauka planowania i pomocy rodzicielskiej podczas odrabiania prac domowych.

 

rodzice uczniów szkół podstawowych

wykład, zajęcia warsztatowe

1 spotkanie

Katarzyna Pawlikowska

 

„Dojrzałość szkolna. Czy moje dziecko osiągnęło gotowość szkolną?”

gotowość szkolna,

specjalne potrzeby edukacyjne,

wcześniejsze rozpoczęcie

spełniania obowiązku szkolnego

rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych

wykład, zajęcia warsztatowe

1 spotkanie

Katarzyna Pawlikowska

 

Bezpieczne korzystanie
z Internetu

promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu

rodzice wszystkich typów szkół

wykład, zajęcia warsztatowe

1 spotkanie

Katarzyna Pawlikowska

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

rodzice

warsztaty edukacyjne/

10 spotkań po 3h

Ewa Perlik,

Kamila Majcherczyk,

Katarzyna Pawlikowska,

Renata   Baranowska

 

Rodzic najlepszym doradcą swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej

rodzice

prelekcja

1 zajecia

Ewa Perlik

 

„Wpływ czytania na rozwój dziecka”

rodzice – edukacja wczesnoszkolna

wykład, prezentacja

1 zajęcia

Anna Podyma

 

„Jak w mądry sposób korzystać z sieci”

rodzice – kl. I-IV SP

 

wykład, prezentacja

1 zajęcia

Anna Podyma

 

Wpływ telewizji na psychikę i osobowość dziecka

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja i konsultacje

1 zajęcia

Renata Baranowska

 

Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym – zapobieganie i środki zaradcze

rodzice uczniów szkół wszystkich poziomów

konsultacje indywidualne i grupowe

1 zajęcia

Renata Baranowska

 

Jak pomóc swojemu dziecku odnieść sukces przy pomocy gry w szachy

rodzice uczniów szkół podstawowych

wykład, prezentacja

1 zajęcia

Hanna Rychlik

 

Żyj z głową inwestując w swoje dobre nawyki - czyli jak prawidłowo nosić plecak/torbę, jak podnosić zakupy, jak wstawać z łóżka i wiele innych wskazówek dla naszego zdrowia

rodzice uczniów szkoły podstawowej

wykład, prezentacja

1 zajęcia

Hanna Rychlik

 

Sport osób niepełnosprawnych - jedna z dróg do aktywizacji dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności

rodzice uczniów wszystkich typów szkół

wykład, prezentacja

1 zajęcia

Hanna Rychlik

 

Potrzeby rozwojowe dziecka przedszkolnego

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

pogadanka/warsztat

2 godziny

Marta Gerlach-Malczewska

 

Metody wspomagające i alternatywna w porozumiewanie się z dziećmi

rodzice dzieci z trudnościami w komunikacji

konsultacje, wykład

wg potrzeb

Agnieszka Matejczuk

 

Kiedy do logopedy ?

Wady wymowy, ich przyczyny.

rodzice dzieci z trudnościami w komunikacji

konsultacje, wykład

wg potrzeb

Agnieszka Matejczuk

 

Rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

wykład , warsztaty

1 zajecie

Anna Chomicz

 

 

Data dodania: 2019-03-25 19:01:18
Data edycji: 2019-10-01 13:34:40
Ilość wyświetleń: 1279

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button