Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Szanowni Państwo,

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka - zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy:

kto jest administratorem Państwa danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka, jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu,
z miejscem wykonywania zadań al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych, zwana dalej Poradnią.

skąd mamy Państwa dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe pochodzić będą od osób występujących z żądaniem załatwienia sprawy, a także ze źródeł publicznych, prowadzonych przez odpowiednie organy administracji publicznej, w tym:

 • dane osobowe od Państwa w czasie rejestracji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktu osobistego;
 • dane pozyskiwane bezpośrednio od osób fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz ze szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, sądów, pracowników socjalnych, zgodnie
  z potrzebami i za Państwa akceptacją.

jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Poradnię:

Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka odbywa się przede wszystkim w związku
z realizacją celów przeprowadzenia procesu diagnostycznego i wydania opinii/informacji oraz ewidencjonowania osób upoważnionych przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dokumenty z Poradni.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • diagnozowania dzieci i młodzieży (w tym rejestracji na badania, przeprowadzenia badań i wydania opinii/orzeczenia);
 • udzielania dzieciom, młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły bądź placówki.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591);
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
  • 6 ust. 1 lit b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający
   z przepisów wymienionych wyżej;
  • 6 ust. 1 lit e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • 9 ust. 2 lit g) RODO, tj.: niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.

czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe:

Do wykonania zadań oczekiwanych przez Państwa i nałożonych na Poradnię, zgodnie z przepisami wskazanymi wyżej niezbędne są dane osobowe w zakresie:

 • dane zwykłe: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon do kontaktu, dane teleadresowe, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych;
 • dane szczególne - w zakresie wynikającym z okoliczności, w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.

Danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy
obowiązujące przepisy prawa.

W celu promowania zadań realizowanych przez Poradnię, możemy Państwa prosić o zgodę na publikację wizerunku dzieci/młodzieży; zgoda taka jest dobrowolna i nie jest niezbędna do realizacji zadań oczekiwanych przez Państwa.

czy w Poradni jest monitoring:

W budynku Starostwa Powiatowego, w którym wykonywane są zadania Poradni, prowadzony jest monitoring wizyjny. Administratorem danych z tego monitoringu jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Szczegółowa informacja znajduje się w pobliżu wejścia do budynku Starostwa (Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24).

Monitoring wizyjny może być także prowadzony w Punktach Diagnostyczno-Konsultacyjnych Poradni. Administratorami danych są placówki, w których umieszczone są Punkty Diagnostyczno-Konsultacyjne.

jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Poradni w zakresie przetwarzanych danych:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody, w każdym czasie, poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych w Poradni. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić Poradni wykonywanie zadań oczekiwanych przez Państwa.

Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

komu udostępniamy Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe nie  są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.

Dane osobowe mogą być także dostępne podmiotom wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień
i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających wsparcie techniczne dla systemów informatycznych. Wsparcie takie podlega zabezpieczeniom zgodnym z RODO.

jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe:

Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na publikację wizerunku dzieci/młodzieży na stronie internetowej i Facebooku prowadzonych przez Poradnię, to dane tam przetwarzane będą przez czas prowadzenia strony lub wycofania zgody.

czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

Nie przekazujemy Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wyjątkiem są dane zamieszczone na Facebooku prowadzonym przez Poradnię. Dane takie przetwarzane są poza Unią Europejską, i zabezpieczone zgodnie z umową UE-USA, zwaną tarczą prywatności. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na tak przetwarzane dane jest dobrowolne.

czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa:

Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy lub/i pozyskać ich kopie lub złożyć zastrzeżenie w sprawie przetwarzania danych, prosimy o kontakt
z inspektorem ochrony danych w Poradni:

 • e-mail iod@pppp.walbrzych.pl,
 • adres pocztowy: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych,
 • telefon: 797 984 251

W przypadku zastrzeżeń w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Data dodania: 2019-07-05 10:28:06
Data edycji: 2021-09-22 10:54:36
Ilość wyświetleń: 2040

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej