Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Pracownicy

DYREKTOR

mgr Regina Marciniak – nauczyciel dyplomowany z 28 letnim stażem w placówkach oświatowych , terapeuta specjalizujący się w kryzysach rodzinnych, terapii par. Autorka licznych projektów edukacyjnych dla szkół i NGO. Ma za sobą studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu ,studia podyplomowe organizacja i zarządzanie w oświacie, bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie funduszami europejskimi. Ukończyła Studium Terapii Rodzin - w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii - poszerzenie wiedzy w zakresie systemowego rozumienia rodziny i nabycie umiejętności metod diagnozy i terapii rodzin. Wpisana na listę ekspertów do oceny projektów unijnych w obszarze edukacja. Ukończyła szkolenie : Terapia Poznawcza Oparta na Uważności MBCT(Mindfulness-Based Cognitive Therapy) w leczeniu depresji oraz „Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych” oraz szereg kursów związanych z zarzadzanie placówką oświatową min: Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce, Ruch kadrowy w oświacie,  Aktualizacja dokumentacji szkolnej zgodnie z reformą oświaty 2017, Finansowanie zadań oświatowych-wielka nowelizacja 2018, Zmiany w Karcie Nauczyciela i prawie oświatowych od 1 stycznia 2018 , Nowoczesne opiniowanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej, Prawo oświatowe, Funkcjonowanie zespołów orzekających - aspekt formalny i merytorycnzy dotyczący wydawania opinii, orzeczeń i innych dokumentów, , Nowoczesny system informacji oświatowej w praktyce, Projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 , Nowelizacja statutu szkoły- statut szkoły/placówki po reformie oświaty, Nowe zasady prowadzenia akt osobowych od 1 stycznia 2019 r.  , Sysytem informacji oświatowej w 2019 r.Nadzór nad parcodawcą i kontrole zewnętrzne w szkole i placówce oświatowej publicznej i niepublicznej po reformie oświaty, ZSK- nowe podejście do edukacji , Plan nadzoru pedagogicznego oraz organizacja roku szkolnego 2019/2020 zgodnie z obowiazującymi i projektowanymi zmianami, Nowelizacja Karty Nauczyciela , czyli jak przygotować się do zmian od 1 września 2019 r. , Zasdady gromadzenia danych w systemie SIO w roku szkolnym 2019/2020 i ochrona danych w zbiorach zgromadzonych w szkole, Nowy rok szkolny 2020/2021 i nowe przespisy oświatowe,  Procedury zmian trybu naucznia w placówce oświatowej na wypadek pojawienia się w niej COVID-19.

 

 

PSYCHOLODZY

mgr Anna Podyma – nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, także z niepełnosprawnościami. Zajmuje się problemami wieku szkolnego, zaburzeniami emocjonalnymi, przemocą, interwencją kryzysową.  Ukończyła szkolenia w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi, tikami, FAS. W poradni prowadzi diagnozę psychologiczną i wsparcie terapeutyczne, a także psychoedukację rodziców i opiekunów. Wspiera szkoły i placówki w ramach e-Poradni oraz Punktów Diagnostyczno-Konsultacyjnych. Jest członkiem  Zespołu Orzekającego PPPP.

 

mgr Anna Chomicz –nauczyciel kontraktowy,  psycholog ze specjalnością kliniczną, ukończyła studia podyplomowe „Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka” „ Psychologiczne wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami” oraz szkolenia i kursy doskonalące z zakresu pracy z dziećmi i ich rodzicami. W poradni prowadzi zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, zajmuje się też diagnozą i pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży, poradnictwem dla rodziców w sprawach wychowawczych, rodzinnych i osobistych oraz pracą z rodziną.

 

mgr Alicja Czajkowska-Gut-  nauczyciel kontraktowym, psycholog ze specjalnością kliniczną i społeczną. Ukończyła kursy doskonalące między innymi z zakresu Terapii Dzieci i Młodzieży, Interwencji Kryzysowej ,Psychoterapii Uzależnień, Szkolenia Trenerskie. Poszerza swoją wiedzę z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży oraz poradnictwem dla rodziców i nauczycieli. Prowadzi również zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Podczas spotkań z dziećmi wykorzystuję różnego rodzaju oddziaływania między innymi relaksację, elementy muzykoterapii, dramatoterapii, choreoterapii, arteterapii. Promuję metodę pracy, która skoncentrowana jest na zasobach i możliwościach danej jednostki w czym pomaga mi metoda Kids’ Skills – Dam Radę! oraz Jestem z Ciebie dumny. W pracy terapeutycznej w zależności od potrzeb wykorzystuje elementy terapii konstruktywistycznej, poznawczo-behawioralnej oraz systemowej.

PEDAGODZY i DORADCA ZAWODOWY

mgr Ewa Perlik – nauczyciel dyplomowany  pedagog/doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.  Zajmuje się diagnozowaniem trudności szkolnych dzieci i młodzieży. Pomaga określić optymalną ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej  ucznia , w tym ucznia z niepełnosprawnością.  Prowadzi zajęcia dla rodziców w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów, psychologów i nauczycieli. Udziela wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom, pedagogom szkolnym w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, przedszkolu lub placówce. W ramach wspomagania szkół i placówek  prowadzi szkolenia dla nauczycieli. Trener terapii EEG Biofeedback oraz  terapii metodą Warnkego.

 

mgr Katarzyna Pawlikowska – nauczyciel dyplomowany, pedagog, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, tyflopedagog, certyfikowany trener TZA-ART.Posiada  doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej dzieci w wieku szkolnym. Posiada kwalifikacje do pracy metodą komunikacji alternatywnej i wspomagającej MAKATON, certyfikowany Terapeuta Ręki - terapia ręki i zaburzeń motoryki małej. Ukończyła szkolenie KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka od 1 miesiąca życia do 9 roku życia.Członek Zespołu Orzekającego w PPPP.

 

mgr Renata Baranowska – nauczyciel mianowanypedagog, socjoterapeuta, certyfikowany trener TZA-ART, terapeuta pedagogiczny oraz specjalista z zakresu profilaktyki terapii uzależnień. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, wsparciem pedagogicznym rodziców i opiekunów prawnych, pracą z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w szkołach podstawowych, placówce resocjalizacyjnej, placówce socjoterapeutycznej oraz w trakcie realizacji programów poświęconych readaptacji młodzieży niedostosowanej społecznie „Czas na szansę dla nas”, „Młodzi – gniewni” i innych, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha, zapobiegającym narastaniu zjawiska agresji.

 


LOGOPEDZI

mgr Monika Sidor – nauczyciel mianowany. Specjalista w terapiach logopedycznych.Neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, trenerka emisji głosu, terapeutka słuchowej Metody Warnkego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. W swojej pracy stosuje elementy wielu metod m.in.: metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metody Czytania sylabicznego prof. Jagody Cieszyńskiej oraz logorytmikę. W gabinecie stwarza niezwykłą atmosferę, dzięki czemu dzieci szybko akceptują nową dla nich sytuację terapeutyczną, czują się bezpiecznie, dobrze się bawią i na efekty nie trzeba długo czekać...Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń: Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami języka, mowy i głosu w przebiegu uszkodzenia układu nerwowego, Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona, Trening Relaksacyjny, Muzykoterapia jako forma rehabilitacji w chorobach neurologicznych,Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi,Diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu,Od zabawy do dialoguDziecko z dysfunkcją rozwojową w szkole.Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej,KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka od 1 miesiąca życia do 9 roku życia,Terapia Metodą Warnkego – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny.

 

mgr Agnieszka Matejczuk –nauczyciel dyplomowany, neurologopeda, pedagog, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta metody Dyna Lingua M.S oraz K-Tapingu, posiada kwalifikacje do pracy metodą komunikacji alternatywnej i wspomagającej MAKATON, metodą  Warnkego (trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny). W poradni pełni funkcję koordynatora zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Podczas terapii  stosuje różne metody pracy m.in. ćwiczenia rozwijające umiejętności i możliwości oddechowe, tworzenie kreacji ruchowych,  ćwiczenia  motoryczne warg i języka, masaże logopedyczne i neurofizjologiczne, manualne torowanie głosek, plastrowanie k-taping i wiele innych elementów metod dostosowanych do możliwości indywidualnych dziecka.  Obecnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z zakresu  Spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera.

REHABILITANT

mgr Hanna Rychlik –nauczyciel dyplomowany, magister fizjoterapii (absolwentka  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu). Ukończyła studia podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju z integracją sensoryczną. Głównym celem jej pracy  jest pomoc dzieciom w ich rozwoju psychoruchowym. W swoich codziennych zajęciach wykorzystuje interdyscyplinarne podejście, co umożliwia skuteczne udzielenie pomocy dzieciom i rodzicom. Systematycznie podnosi swoją wiedzę na szkoleniach oraz warsztatach poświęconych rozwojowi dziecka oraz doboru form i metod w prowadzonej przez siebie fizjoterapii. Ukończyła następujące kursy i warsztaty: Terapia ręki z diagnozą, Globalna Terapia Stopy ,Makaton - program rozwoju komunikacji, Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz I i II (wg dr Swietłany Masgutowej), Funkcjonalna Osteopatia i Integracja – (I, II, III, IV) ,Funkcjonalna Stabilizacja Kręgosłupa, Powięź jako organ czucia, Zintegrowane techniki strukturalne i funkcjonalne w terapii skolioz, Anatomy Trains (I), Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci w okresie wczesnodziecięcym, Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych, Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka - nowe trendy w diagnostyce i terapii, Dziecko z niepełnosprawnością w środowisku społecznym, Masaż tkanek głębokich i uwalnianie mięśniowo powięziowe, Kinesiology Taping – metoda oklejania specjalnymi taśmami, Masaż medyczny w chorobach narządu ruchu w oparciu o prawo tensegracji.

LEKARZ

 

lekarz/ konsultant mgr Małgorzata Pietkiewicz Pradel-specjalista w dziedzinie pediatrii

lekarz konsultant mgr Wiesława Krajewska –specjalista w dziedzinie psychiatrii

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

mgr Agnieszka Muszalik – specjalista do spraw administracji i kadr

Patrycja Kubiak – sekretarka poradni

mgr Teresa Byczkowska- główny księgowy

Paweł Strycharz- Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Data dodania: 2017-01-12 21:25:25
Data edycji: 2022-03-23 10:04:10
Ilość wyświetleń: 4418

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook