Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Pracownicy

DYREKTOR

mgr Regina Marciniak – nauczyciel dyplomowany z 28 letnim stażem w placówkach oświatowych , terapeuta specjalizujący się w kryzysach rodzinnych, terapii par. Autorka licznych projektów edukacyjnych dla szkół i NGO. Ma za sobą studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu ,studia podyplomowe organizacja i zarządzanie w oświacie, bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie funduszami europejskimi. Ukończyła Studium Terapii Rodzin - w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii - poszerzenie wiedzy w zakresie systemowego rozumienia rodziny i nabycie umiejętności metod diagnozy i terapii rodzin. Wpisana na listę ekspertów do oceny projektów unijnych w obszarze edukacja. Ukończyła szkolenie : Terapia Poznawcza Oparta na Uważności MBCT(Mindfulness-Based Cognitive Therapy) w leczeniu depresji oraz „Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych” oraz szereg kursów związanych z zarzadzanie placówką oświatową min: Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce, Ruch kadrowy w oświacie,  Aktualizacja dokumentacji szkolnej zgodnie z reformą oświaty 2017, Finansowanie zadań oświatowych-wielka nowelizacja 2018, Zmiany w Karcie Nauczyciela i prawie oświatowych od 1 stycznia 2018 , Nowoczesne opiniowanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej, Prawo oświatowe, Funkcjonowanie zespołów orzekających - aspekt formalny i merytorycnzy dotyczący wydawania opinii, orzeczeń i innych dokumentów, , Nowoczesny system informacji oświatowej w praktyce, Projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 , Nowelizacja statutu szkoły- statut szkoły/placówki po reformie oświaty, Nowe zasady prowadzenia akt osobowych od 1 stycznia 2019 r.  , Sysytem informacji oświatowej w 2019 r.Nadzór nad parcodawcą i kontrole zewnętrzne w szkole i placówce oświatowej publicznej i niepublicznej po reformie oświaty, ZSK- nowe podejście do edukacji , Plan nadzoru pedagogicznego oraz organizacja roku szkolnego 2019/2020 zgodnie z obowiazującymi i projektowanymi zmianami, Nowelizacja Karty Nauczyciela , czyli jak przygotować się do zmian od 1 września 2019 r. , Zasdady gromadzenia danych w systemie SIO w roku szkolnym 2019/2020 i ochrona danych w zbiorach zgromadzonych w szkole, Nowy rok szkolny 2020/2021 i nowe przespisy oświatowe,  Procedury zmian trybu naucznia w placówce oświatowej na wypadek pojawienia się w niej COVID-19.

 

 

PSYCHOLODZY

mgr Anna Podyma – nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, także z niepełnosprawnościami. Zajmuje się problemami wieku szkolnego, zaburzeniami emocjonalnymi, przemocą, interwencją kryzysową.  Ukończyła szkolenia w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi, tikami, FAS. W poradni prowadzi diagnozę psychologiczną i wsparcie terapeutyczne, a także psychoedukację rodziców i opiekunów. Wspiera szkoły i placówki w ramach e-Poradni oraz Punktów Diagnostyczno-Konsultacyjnych. Jest członkiem  Zespołu Orzekającego PPPP.

 

mgr Anna Chomicz –nauczyciel mianowany, psycholog ze specjalnością kliniczną, ukończyła studia podyplomowe „Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka” „ Psychologiczne wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami” oraz szkolenia i kursy doskonalące z zakresu pracy z dziećmi i ich rodzicami. W poradni prowadzi zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, zajmuje się też diagnozą i pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży, poradnictwem dla rodziców w sprawach wychowawczych, rodzinnych i osobistych oraz pracą z rodziną.

 

mgr Alicja Czajkowska-Gut-  nauczyciel początkujący, psycholog ze specjalnością kliniczną i społeczną. Ukończyła kursy doskonalące między innymi z zakresu Terapii Dzieci i Młodzieży, Interwencji Kryzysowej ,Psychoterapii Uzależnień, Szkolenia Trenerskie. Poszerza swoją wiedzę z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży oraz poradnictwem dla rodziców i nauczycieli. Prowadzi również zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Podczas spotkań z dziećmi wykorzystuję różnego rodzaju oddziaływania między innymi relaksację, elementy muzykoterapii, dramatoterapii, choreoterapii, arteterapii. Promuję metodę pracy, która skoncentrowana jest na zasobach i możliwościach danej jednostki w czym pomaga mi metoda Kids’ Skills – Dam Radę! oraz Jestem z Ciebie dumny. W pracy terapeutycznej w zależności od potrzeb wykorzystuje elementy terapii konstruktywistycznej, poznawczo-behawioralnej oraz systemowej.

 

mgr Karolina Klatka- nauczyciel początkujący,  psycholog ze specjalnością kliniczną, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia. Ukończyła "Studium Terapii Dzieci i Młodzieży" w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii" oraz szkolenia i kursy doskonalące z zakresu pracy z dziećmi i ich rodzicami, min. "Dialog motywujący", "Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, jako metoda pracy z rodziną", "Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży", "Depresja i trauma wśród dzieci i młodzieży". W poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży oraz poradnictwem dla rodziców.

 

PEDAGODZY i DORADCA ZAWODOWY

mgr Ewa Perlik – nauczyciel dyplomowany  pedagog/doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.  Zajmuje się diagnozowaniem trudności szkolnych dzieci i młodzieży. Pomaga określić optymalną ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej  ucznia , w tym ucznia z niepełnosprawnością.  Prowadzi zajęcia dla rodziców w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów, psychologów i nauczycieli. Udziela wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom, pedagogom szkolnym w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, przedszkolu lub placówce. W ramach wspomagania szkół i placówek  prowadzi szkolenia dla nauczycieli. Trener terapii EEG Biofeedback oraz  terapii metodą Warnkego.

 

mgr Katarzyna Pawlikowska – nauczyciel dyplomowany, pedagog, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, tyflopedagog, certyfikowany trener TZA-ART.Posiada  doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej dzieci w wieku szkolnym. Posiada kwalifikacje do pracy metodą komunikacji alternatywnej i wspomagającej MAKATON, certyfikowany Terapeuta Ręki - terapia ręki i zaburzeń motoryki małej. Ukończyła szkolenie KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka od 1 miesiąca życia do 9 roku życia.Członek Zespołu Orzekającego w PPPP.

 

mgr Renata Baranowska – nauczyciel mianowanypedagog, socjoterapeuta, certyfikowany trener TZA-ART, terapeuta pedagogiczny oraz specjalista z zakresu profilaktyki terapii uzależnień. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, wsparciem pedagogicznym rodziców i opiekunów prawnych, pracą z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w szkołach podstawowych, placówce resocjalizacyjnej, placówce socjoterapeutycznej oraz w trakcie realizacji programów poświęconych readaptacji młodzieży niedostosowanej społecznie „Czas na szansę dla nas”, „Młodzi – gniewni” i innych, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha, zapobiegającym narastaniu zjawiska agresji.

 

mgr Dorota Pawelec - nauczyciel mianowany, pedagog, oligofrenopedagog, obecnie w trakcie zdobywania kwalifikacji do pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, wsparciem pedagogicznym rodziców i opiekunów prawnych.Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym zarówno w placówce resocjalizacyjnej, jak i socjoterapeutycznej.Współuczestniczyła w realizacji projektów „Czas na szansę dla nas”, „Nowa Perspektywa-Lepszy Start”, prowadząc zajęcia mające na celu pomoc wychowankom w nabyciu kompetencji niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu pobytu w placówce.

 

mgr Marta Zarzeczna - nauczyciel początkujący, pedagog specjalny ze specjalnością: "Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną". Ukończyła studia podyplomowe na kierunku"Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Oraz z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu". Terapeuta Ręki II stopnia, ukończyła również szkolenia oraz kursy nadające kwalifikacje do pracy w zakresie Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne,Modelu wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej Szkół oraz Rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Kurs Bazowy ( 3- modułowy) - "Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce", "Logorytmika", "Bajkoterapia i Bajeczne Warsztaty". Autor bajki terapeutycznej związanej z niepełnosprawnością - "Od dzisiaj spotyka mnie wszystko co najlepsze..." ze zbioru bajek Kwarantanki Bogaczowickie Opowiadanki.

 


LOGOPEDZI

mgr Agnieszka Matejczuk –nauczyciel dyplomowany, neurologopeda, pedagog, oligofrenopedagog, ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Spektrum Autyzmu. Certyfikowany terapeuta audio-psycho-fonologii wg. metody prof. A. Tomatisa (I i II stopień ), metody Dyna Lingua M.S,  K-Tapingu. Posiada kwalifikacje do pracy metodą komunikacji alternatywnej i wspomagającej MAKATON, metodą  Warnkego (trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny). W poradni pełni funkcję koordynatora zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Podczas terapii  stosuje różne metody pracy m.in. ćwiczenia rozwijające umiejętności i możliwości oddechowe, tworzenie kreacji ruchowych,  ćwiczenia  motoryczne warg i języka, masaże logopedyczne i neurofizjologiczne, manualne torowanie głosek, plastrowanie k-taping i wiele innych elementów metod dostosowanych do możliwości indywidualnych dziecka.

 

mgr Dorota Nieckarz -nauczyciel dyplomowany, neurologopeda, pedagog i oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, także osobami z niepełnosprawnościami, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajmuje się diagnozą i terapią , poradnictwem dla rodziców i nauczycieli, prowadzeniem zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju.Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z komunikacji alternatywnej za pomocą programu terapeutycznego Mówik. Uzupełnia pracę terapeutyczną o metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne polegającego na wykorzystaniu ruchu jako narzędzia , które wpływa na rozwój dziecka i jest w stanie korygować już istniejące zaburzenia rozwojowe czy zaburzenia neurologiczne u dzieci.

 

FIZJOTERAPEUCI

mgr Adrian Furmaniak - nauczyciel dyplomowany z zakresu wychowania fizycznego, fizjoterapeuta, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, oraz Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu, Trener Technik Relaksacji. W dorobku zawodowym ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Autyzmu z elementami Integracji sensorycznej. Terapeuta Manualny metody wg. Lewita. Uczestniczył w licznych szkoleniach: kinesiology taping, masaż klasyczny, masaż leczniczy, terapia manualna z elementami osteopatii i chiropraktyki. Ukończył 2 letni kurs Fizjoterapii w sporcie i zdał egzamin uzyskując tytuł Dyplomowanego Fizjoterapeuty Sportowego uznawany w całej Europie  . Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe a zdobyte umiejętności wykorzystuje w pracy z dorosłymi, jak i z dziećmi.

 

 

LEKARZ

 

lekarz/ konsultant mgr Małgorzata Pietkiewicz Pradel-specjalista w dziedzinie pediatrii

lekarz konsultant mgr Wiesława Krajewska –specjalista w dziedzinie psychiatrii

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Marzena Bałuka  – specjalista do spraw administracji i kadr

Natalia Baran – sekretarka poradni

mgr Teresa Byczkowska- główny księgowy

Paweł Strycharz- Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Data dodania: 2017-01-12 21:25:25
Data edycji: 2023-07-13 11:05:17
Ilość wyświetleń: 7637

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej