Strona programu Za Życiem Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA ePUAP2
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Terminarz Zespołu Orzekającego na rok szkolny 2018/2019

Zespół Orzekający w poradni w roku szkolnym odbędzie się w termniach: 13.09.2018 20.09.2018 11.10.2018 25.10.2018 08.11.2018 22.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 24.01.2019 07.02.2019 21.02.2019 07.03.2019 21.03.2019 04.04.2019 25.04.2019 09.05.2019 23.05.2019 06.06.2019 27.06.2019 Terminarz może ulec zmianie ze względu na brak wniosków do rozpatrzenia.

Czytaj więcej

Terminarz Zespołu Orzekającego na rok szkolny 2017/2018

Zespół Orzekający w poradni w drugim półroczu szkolnym będzie zbierał się w termniach: 01.02.2018 22.02.2018 08.03.2018 22.03.2018 05.04.2018 19.04.2018 24.05.2018 07.06.2018 21.06.2018 05.07.2018 19.07.2018 16.08.2018 30.08.2018  

Czytaj więcej

Terminarz Zespołu Orzekającego na rok szkolny 2017/2018

Zespół Orzekający w poradni w pierwszym półroczu szkolnym będzie zbierał się w termniach: 14.09.2017 – czwartek godz. 8.30 – 12.30 28.09.2017 – czwartek godz. 8.30 – 12.30 19.10.2017 – czwartek godz. 8.30 – 12.30 26.10.2017 – czwartek godz. 8.30 – 12.30 09.11.2017 – czwartek godz. 8.30 – 12.30 23.11.2017 – czwartek godz. 8.30 – 12.30 14.12.2017 – czwartek godz. 8.30 – 12.30 11.01.2018 – czwartek godz. […]

Czytaj więcej

Szanowni Państwo, na stronie internetowej MEN związanej z reformą edukacji możecie Państwo znaleźć informacje i odpowiedzi na pytania jakie nasuwają się w związku z reformą. Odpowiedź na pytanie co do ważności orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przedstawia się następująco (według MEN): Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują ważność? Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały […]

Czytaj więcej

Zespół orzekający

PODSTAWY PRAWNE

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu działa na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. poz. 1743) zespół orzekający.

RODZAJE ORZECZEŃ

Zespół orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenia wydaje się uczniom:

  • z niepełnosprawnością intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym)

  • niesłyszącym i słabosłyszącym

  • niewidzącym i słabowidzącym

  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

  • z niepełnosprawnością sprzężoną

 2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

 4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 5. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim,

 6. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

TEREN DZIAŁANIA ZESPOŁU

Zespół orzekający wydaje:

 1. wszystkie rodzaje orzeczeń uczniom szkół mających siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego,

 2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego zamieszkujących na terenie powiatu wałbrzyskiego,

 3. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie powiatu wałbrzyskiego,

 4. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zamieszkujących na terenie powiatu wałbrzyskiego.

SKŁAD ZESPOŁU

Zespół powołuje dyrektor poradni i kieruje nim jako przewodniczący. W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor poradni – jako przewodniczący zespołu

 • psycholog

 • pedagog

 • lekarz

 • inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Formularz wnioseku do Zespołu Orzekającego można pobrać w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej poradni.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

 • wydane przez specjalistów opinie,

 • dokumentację medyczną, a w przypadku wniosku o orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, zaświadczenie lekarskie wg. wzoru (dostępny w sekretariacie i do pobrania na stronie internetowej),

 • posiadane wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych,

 • dokumentację szkolną: opinię nauczycieli, ostatnie świadectwo szkolne.

BADANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Jeżeli do wydania orzeczenia niezbędne jest przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych lub logopedycznych przeprowadza się je w Poradni. Termin badań należy ustalić
w sekretariacie.

TERMIN ZESPOŁU

Termin zespołu ustala dyrektor Poradni. Rodzic/ prawny opiekun jest informowany o terminie posiedzenia zespołu i możliwości uczestnictwa.

OBECNOŚĆ RODZICA NA ZESPOLE

Rodzic może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie dziecka.

TERMIN ODEBRANIA ORZECZENIA

Orzeczenie albo opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju doręcza się wnioskodawcy
w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu. Dokumenty są przygotowane do odbioru
w sekretariacie Poradni.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu.