Strona programu Za Życiem Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA ePUAP2
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oferta

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Walimiu

z siedzibą w Wałbrzychu

dla placówek oświatowych

w roku szkolnym 2018-2019

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz przydzielonym zakresem obowiązków działalność PPPP dotyczy realizacji celów w obszarach:

Organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

1.Udzielanie nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych:

 • wsparcie szkół i placówek w ramach Punktów Diagnostyczno-Konsultacyjnych – badania, konsultacje                  z rodzicami, porady bez badań,
 • podejmowanie działań z zakresu problemów dzieci i młodzieży, szczególnie     z grup ryzyka,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i eliminowaniu zachowań negatywnych,
 • spotkania dla nauczycieli, zgodnie z tematyką oferty poradni lub wg zgłoszonego zapotrzebowania,
 • pomoc nauczycielom w konstruowaniu IPET-ów,
 • spotkania mediacyjne na terenie szkół,
 • pomoc w formie interwencji kryzysowej,
 • obserwacje uczestniczące w szkołach i placówkach.

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły  i placówki:

 • prowadzenie warsztatów dla dzieci w szkołach – podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli (prelekcje, działalność informacyjno-szkoleniowa),
 • działania organizacyjne i merytoryczne związane z prowadzeniem sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów, psychologów i wychowawców –  PROFILAKTYKA   I WYCHOWANIE

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki:

 • prowadzenie warsztatów dla dzieci w szkołach – podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli (prelekcje, działalność informacyjno-szkoleniowa),
 • działania organizacyjne i merytoryczne związane z prowadzeniem sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów, psychologów i wychowawców – PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE

Doradztwo zawodowe.

Priorytet: Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

 1. Rozmowy doradcze dotyczące wyboru ścieżki kształcenia, określenia preferencji zawodowych, uzyskania informacji o szkołach, profilach, studiach wyższych, instytucjach wspierających, rynku pracy.

2.Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego ukierunkowane na rozwój umiejętności planowania przyszłości edukacyjno- zawodowej, poznawania wymagań pracodawców.

 1. Doradztwo w zakresie wyboru szkół i zawodu dla osób z niepełnosprawnością oraz problemami zdrowotnymi.

4.Przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli Jak prowadzić orientacje zawodową i doradztwo zawodowe w szkole podstawowej?

5.Porady i konsultacje dla nauczycieli na temat prowadzenia doradztwa zawodowego             w szkołach.

Punkty Diagnostyczno- Konsultacyjne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców/prawnych opiekunów, dzieci i nauczycieli prowadzimy Punkty Diagnostyczno-Konsultacyjne Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu :

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu, ul. Boczna 8, 58-320 Walim
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy, ul. Kolejowa 8, 58-340 Głuszyca
 • Przedszkole Miejskie w Mieroszowie, ul. Wolności 27, 58-350 Mieroszów
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego / Gimnazjum nr 2
  Stanisława Staszica 5, 58-371 Boguszów – Gorce
 • Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, ul.Kolejowa 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.

Formy pracy możliwe do realizowania w punkcie diagnostyczno- konsultacyjnym:

 1. Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne.
 2. Wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, psychoedukacja dla rodziców/opiekunów.
 3. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły poprzez konsultacje, porady, szkolenia dla Rad Pedagogicznych, udział w konsultacjach na terenie szkoły
 4. Inne formy pracy zależne od potrzeb i możliwe do realizacji uwzględniając warunki lokalowe i wyposażenie gabinetu a wynikające z podstaw prawnych funkcjonowania poradni tj. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

HARMONOGRAM DYŻURÓW W PUNKTACH

DIAGNOSTYCZNO – KONSULTACYJNYCH

Lp. Siedziba punktu Dyżury Pracownik
1 Głuszyca i Walim Czwartki 8.00- 12.00 Kamila Majcherczyk
3 Boguszów – Gorce         i Mieroszów Piątki 8.00-12.00 Anna Podyma
5 Szczawno – Zdrój Poniedziałek – Środa 8.00 – 12.00 Katarzyna Pawlikowska

Punkty obsługujemy  zgodnie z harmonogramem.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych/ Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny, aby jeszcze lepiej spełniała swoje funkcje i wspierała rozwój małych pociech. Poradnia oferuje”

 • bezpłatną diagnostykę w sprawach związanych z rozwojem i kształceniem dziecka,
 • poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, związane z terapią, wychowaniem i kształceniem dziecka.
 • zindywidualizowane, dostosowane do aktualnych potrzeb dziecka i rodziny wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz ich rodzin (od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole).

Dzieci realizujące wczesne wspomaganie rozwoju uczestniczą w terapii psychologicznej, pedagogicznej (terapia prowadzona przez oligofrenopedagoga, surdopedagoga lub tyflopedagoga, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna ukierunkowana na przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, terapia ręki), logopedycznej, rehabilitacji ruchowej. Dzieciom, które wymagają szczególnego wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności społecznych, oferujemy zajęcia w niewielkich grupach, prowadzonych przez psychologa. Ponadto, rodzicom i opiekunom naszych podopiecznych oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach o charakterze instruktażowym, poradnictwo specjalistyczne oraz wychowawcze, poradnictwo w zakresie doboru sprzętu ortopedycznego oraz innego rodzaju pomocy terapeutycznych.

OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW
Nazwa Odbiorcy Forma realizacji Czas realizacji Realizator
1. „Lubię siebie”- zajęcia rozwijające pozytywną samoocenę. uczniowie wszystkich typów szkół zajęcia warsztatowe             z elementami socjoterapii. cykl zajęć w blokach tematycznych Renata Baranowska
2. Mój wybór – moja przyszłość. Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów. uczniowie klas VII, VIII oraz klas III gimnazjum warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
3. Wejście na rynek pracy.Kompetencje pożądane przez pracodawców. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
4. Jak grzecznie odmawiać? Warsztaty asertywności. uczniowie klas VI – VIII oraz szkół ponadgimnazjalnych warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
5. Zajęcia warsztatowe z profilaktyki „Żyj zdrowo” uczniowie szkół podstawowych zajęcia warsztatowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
6. Warsztaty „Polubić ortografię” uczniowie szkół podstawowych zajęcia warsztatowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
7. „Uczę się, bo lubię i chcę.” uczniowie szkół podstawowych zajęcia warsztatowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
8. Techniki uczenia się „Jak się uczyć, żeby się nauczyć” uczniowie kl. VI – VIII SP, szkoła ponadpodstawowa prezentacja, wykład 1 zajęcia Anna Podyma
9. „Bezpieczny Internet” uczniowie – kl. I-III i IV –VIII SP prezentacja, elementy warsztatowe 1 zajęcia Anna Podyma
10. Przedszkolak w świecie emocji dzieci w wieku przedszkolnym warsztaty 1 zajęcia Marta Gerlach-Malczewska
11. Razem w przestrzeni dzieci i rodzice w wieku przedszkolnym warsztaty elementami Kinezjologii Edukacyjnej i Metody Ruchu Rozwijającego(konieczna obecność rodziców i dzieci) cykl zajęć Marta Gerlach-Malczewska
12. Trening pewności siebie uczniowie szkół podstawowych warsztaty 1 zajęcia Kamila Majcherczyk
13. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami – postrzeganie niepełnosprawności przez młodego człowieka uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
14. Żyj z głową inwestując      w swoje dobre nawyki – czyli jak prawidłowo nosić plecak/torbę, jak podnosić zakupy, jak wstawać          z łóżka i wiele innych wskazówek dla naszego zdrowia. uczniowie szkół podstawowych wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
15. Sport          osób niepełnosprawnych  -jedna z dróg do aktywizacji dzieci z różnym rodzajem niepelnosprawności. uczniowie szkół podstawowych   i ponadpodstawowych wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
 OFERTA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW
Nazwa Odbiorcy Forma realizacji Czas realizacji Realizator
1. Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym – zapobieganie i środki zaradcze. nauczyciele szkół wszystkich typów. konsultacje indywidualne      i grupowe 1 zajęcia Renata Baranowska
2. Wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela nauczyciele szkół wszystkich typów warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
3. Zespoły nauczycielskie i ich rola w podnoszeniu jakości pracy szkoły. nauczyciele szkół wszystkich typów warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
4.  Metoda konstruktywnej konfrontacji jako jedna z metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Istota, zasady, potrzebne umiejętności. nauczyciele szkół wszystkich typów warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
5. Trening umiejętności wychowawczych nauczyciela nauczyciele szkół wszystkich typów warsztaty edukacyjne 3 spotkania Ewa Perlik
6. „Przyczyny trudności dzieci w nauce szkolnej”. nauczyciele szkół podstawowych konsultacje indywidualne     i grupowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
7. „Motywowanie dziecka do nauki” nauczyciele szkół podstawowych konsultacje indywidualne    i grupowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
8. „Jak skutecznie integrować zespół klasowy” nauczyciele  – edukacja wczesnoszkolna, kl. IV SP wykład z prezentacją, dyskusja 1 zajęcia Anna Podyma
9. „Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej” nauczyciele – wszystkie  typy szkół wykład, prezentacja multimedialna, elementy warsztatowe 1 zajęcia Anna Podyma
10. „Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży” nauczyciele – SP warsztat, prezentacja 1 zajęcia Anna PodymaKatarzyna Pawlikowska
11. Psychologia w przedszkolu vademecum dla nauczycieli nauczyciele przedszkola wykład 1 zajęcia Marta Gerlach-Malczewska
12. Wczesna diagnoza logopedyczna – etapy rozwoju mowy dziecięcej   i rozpoznawanie wad wymowy. nauczyciele przedszkola i szkół podstawowych. wykład, prezentacja 1 zajęcia Agnieszka Dąbkowska.Monika Sidor
13. Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych nauczyciele wszystkich typów szkół zajęcia indywidualnelub

konsultacje indywidualne

1 zajęcia       Anna Sobecka
14. Język migowy jako jedna  z metod alternatywnej komunikacji- podstawy języka nauczyciele wszystkich typów szkół zajęcia warsztatowe cykl zajęć ( ok.15 godzin) Anna Sobecka
15. Samookaleczenia- przyczyny i sposoby pomocy dzieciom w sytuacji autoagresji nauczyciele szkół podstawowych                             i ponadpodstawowych szkolenie rady pedagogicznej 1 zajęcia Kamila Majcherczyk
16. Sposoby radzenia sobie ze stresem Nauczyciele szkół podstawowych                             i ponadpodstawowych zajęcia warsztatowe 1 zajęcia Kamila Majcherczyk
17. Szkoła dla rodziców            i wychowawców rodzice, nauczyciele zajęcia warsztatowe cykl zajęć w blokach             2 godzinnych Kamila Majcherczyk
18. Specyficzne trudności            w uczeniu się – aspekty teoretyczne i praktyczne dysleksji” nauczyciele szkół podstawowych                             i ponadpodstawowych porady, konsultacje konsultacje Katarzyna Pawlikowska
19. Przygotowanie dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego (gotowość szkolna) nauczyciele oddziałów przedszkolnych konsultacje Spotkania indywidualnei grupowe Katarzyna Pawlikowska
20. Szachy w szkole – metoda aktywizujaca uczniów. nauczyciele wszystkich typów szkół wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
21. Żyj z głową inwestując      w swoje dobre nawyki – czyli jak prawidłowo nosić plecak/torbę, jak podnosić zakupy, jak wstawać           z łóżka i wiele innych wskazówek dla naszego zdrowia. nauczyciele wszystkich typów szkół wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
22. Sport osób niepełnosprawnych – jedna z dróg do aktywizacji dzieci z różnym rodzajem niepelnosprawności. nauczyciele wszystkich typów szkół wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
Oferta dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół wszystkich typów
Nazwa Odbiorcy Forma realizacji Czas realizacji Realizator
1. Wpływ telewizji na psychikę i osobowość dziecka. rodzice dzieci w wieku przedszkolnym                           i wczesnoszkolnym wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja        i konsultacje 1 zajęcia. Renata Baranowska
2. Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym – zapobieganie i środki zaradcze. rodzice uczniów szkół wszystkich poziomów konsultacje indywidualne      i grupowe 1 zajęcia Renata Baranowska
3. Wybór szkoły i zawodu, czyli co dalej po klasie VIII? Prelekcja da rodziców. rodzice uczniów kończących szkołę podstawową prelekcja 1 zajęcia Ewa Perlik
4. Szkoła dla Rodziców             i Wychowawców rodzice warsztaty edukacyjne cykl 8 zajęć Ewa Perlik
5. „Przyczyny trudności dzieci w nauce szkolnej”. rodzice uczniów szkół podstawowych konsultacje indywidualne      i grupowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
6. „Motywowanie dziecka do nauki” rodzice uczniów szkół podstawowych konsultacje indywidualne      i grupowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
7. „Wpływ czytania na rozwój dziecka” rodzice – edukacja wczesnoszkolna wykład, prezentacja 1 zajęcia Anna Podyma
8. „Jak w mądry sposób korzystać z sieci” rodzice – kl. I-IV SP wykład, prezentacja 1 zajęcia Anna Podyma
9. Rozwój i potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym rodzice dzieci w wieku przedszkolnym wykład i dyskusja 1 zajęcia Marta Gerlach-Malczewska
10. Szkoła dla rodziców               i wychowawców rodzice, nauczyciele zajęcia warsztatowe cykl zajęć w blokach             2 godzinnych Kamila Majcherczyk
11. „Dojrzałość szkolna. Czy moje dziecko osiągnęło gotowość szkolną?” rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych wykład 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
12. Jak pomóc swojemu dziecku odnieść sukces przy pomocy gry w szachy. rodzice uczniów szkół podstawowych wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
13. Żyj z głową inwestując        w swoje dobre nawyki – czyli jak prawidłowo nosić plecak/torbę, jak podnosić zakupy, jak wstawać z łóżka i wiele innych wskazówek dla naszego zdrowia. rodzice uczniów szkoły podstawowej wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
14. Sport osób niepełnosprawnych – jedna   z dróg do aktywizacji dzieci z różnym rodzajem niepelnosprawności. rodzice uczniów wszystkich typów szkół wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik