Strona programu Za Życiem Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA ePUAP2
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oferta

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Walimiu

z siedzibą w Wałbrzychu

dla placówek oświatowych

w roku szkolnym 2018-2019

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz przydzielonym zakresem obowiązków działalność PPPP dotyczy realizacji celów w obszarach:

Organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

1.Udzielanie nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych:

 • wsparcie szkół i placówek w ramach Punktów Diagnostyczno-Konsultacyjnych – badania, konsultacje z rodzicami, porady bez badań,
 • podejmowanie działań z zakresu problemów dzieci i młodzieży, szczególnie     z grup ryzyka,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i eliminowaniu zachowań negatywnych,
 • spotkania dla nauczycieli, zgodnie z tematyką oferty poradni lub wg zgłoszonego zapotrzebowania,
 • pomoc nauczycielom w konstruowaniu IPET-ów,
 • spotkania mediacyjne na terenie szkół,
 • pomoc w formie interwencji kryzysowej,
 • obserwacje uczestniczące w szkołach i placówkach.

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły  i placówki:

 • prowadzenie warsztatów dla dzieci w szkołach – podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli (prelekcje, działalność informacyjno-szkoleniowa),
 • działania organizacyjne i merytoryczne związane z prowadzeniem sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów, psychologów i wychowawców –  PROFILAKTYKA   I WYCHOWANIE

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki:

 • prowadzenie warsztatów dla dzieci w szkołach – podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli (prelekcje, działalność informacyjno-szkoleniowa),
 • działania organizacyjne i merytoryczne związane z prowadzeniem sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów, psychologów i wychowawców – PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE

Doradztwo zawodowe.

Priorytet: Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

  1. Rozmowy doradcze dotyczące wyboru ścieżki kształcenia, określenia preferencji zawodowych, uzyskania informacji o szkołach, profilach, studiach wyższych, instytucjach wspierających, rynku pracy.
  1. Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego ukierunkowane na rozwój umiejętności planowania przyszłości edukacyjno- zawodowej, poznawania wymagań pracodawców.
  2. Doradztwo w zakresie wyboru szkół i zawodu dla osób z niepełnosprawnością oraz problemami zdrowotnymi.
  1. Przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli Jak prowadzić orientacje zawodową i doradztwo zawodowe w szkole podstawowej?
 1. Porady i konsultacje dla nauczycieli na temat prowadzenia doradztwa zawodowego  w szkołach.

Punkty Diagnostyczno- Konsultacyjne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców/prawnych opiekunów, dzieci i nauczycieli prowadzimy Punkty Diagnostyczno-Konsultacyjne Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu :

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu, ul. Boczna 8, 58-320 Walim
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy, ul. Kolejowa 8, 58-340 Głuszyca
 • Przedszkole Miejskie w Mieroszowie, ul. Wolności 27, 58-350 Mieroszów
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego / Gimnazjum nr 2
  Stanisława Staszica 5, 58-371 Boguszów – Gorce
 • Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, ul.Kolejowa 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.

Formy pracy możliwe do realizowania w punkcie diagnostyczno- konsultacyjnym:

 1. Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne.
 2. Wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, psychoedukacja dla rodziców/opiekunów.
 3. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły poprzez konsultacje, porady, szkolenia dla Rad Pedagogicznych, udział w konsultacjach na terenie szkoły
 4. Inne formy pracy zależne od potrzeb i możliwe do realizacji uwzględniając warunki lokalowe i wyposażenie gabinetu a wynikające z podstaw prawnych funkcjonowania poradni tj. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
HARMONOGRAM DYŻURÓW W PUNKTACH DIAGNOSTYCZNO – KONSULTACYJNYCH
Lp.Siedziba punktuDyżuryPracownik
1Głuszyca i WalimCzwartki 8.00-12.00Kamila Majcherczyk
2Boguszów – Gorce i MieroszówPiątki 8.00-12.00Anna Podyma
3Szczawno – ZdrójPoniedziałek – Środa 8.00–12.00Katarzyna Pawlikowska

Punkty obsługujemy  zgodnie z harmonogramem.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych/ Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny, aby jeszcze lepiej spełniała swoje funkcje i wspierała rozwój małych pociech. Poradnia oferuje”

 • bezpłatną diagnostykę w sprawach związanych z rozwojem i kształceniem dziecka,
 • poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, związane z terapią, wychowaniem i kształceniem dziecka.
 • zindywidualizowane, dostosowane do aktualnych potrzeb dziecka i rodziny wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz ich rodzin (od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole).

Dzieci realizujące wczesne wspomaganie rozwoju uczestniczą w terapii psychologicznej, pedagogicznej (terapia prowadzona przez oligofrenopedagoga, surdopedagoga lub tyflopedagoga, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna ukierunkowana na przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, terapia ręki), logopedycznej, rehabilitacji ruchowej. Dzieciom, które wymagają szczególnego wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności społecznych, oferujemy zajęcia w niewielkich grupach, prowadzonych przez psychologa. Ponadto, rodzicom i opiekunom naszych podopiecznych oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach o charakterze instruktażowym, poradnictwo specjalistyczne oraz wychowawcze, poradnictwo w zakresie doboru sprzętu ortopedycznego oraz innego rodzaju pomocy terapeutycznych.

OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW
NazwaOdbiorcyForma realizacjiCzas realizacjiRealizator
1.         „Lubię siebie”- zajęcia rozwijające pozytywną samoocenęuczniowie wszystkich typów szkółzajęcia warsztatowe z elementami socjoterapiicykl zajęć w blokach tematycznychRenata Baranowska
2.         Mój wybór – moja przyszłość.
Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów
uczniowie klas VII, VIII oraz klas III gimnazjumwarsztaty edukacyjne1 zajęciaEwa Perlik
3.         Wejście na rynek pracy.
Kompetencje pożądane przez pracodawców
uczniowie szkół ponadgimnazjalnychwarsztaty edukacyjne1 zajęciaEwa Perlik
4.         Jak grzecznie odmawiać? Warsztaty asertywnościuczniowie klas VI – VIII oraz szkół ponadgimnazjalnychwarsztaty edukacyjne1 zajęciaEwa Perlik
5.         Zajęcia warsztatowe z profilaktyki „Żyj zdrowo”
uczniowie szkół podstawowych
zajęcia warsztatowe
1 zajęciaKatarzyna Pawlikowska
6.         Warsztaty „Polubić ortografię”
uczniowie szkół podstawowychzajęcia warsztatowe
1 zajęciaKatarzyna Pawlikowska
7.         „Uczę się, bo lubię i chcę”
uczniowie szkół podstawowychzajęcia warsztatowe
1 zajęciaKatarzyna Pawlikowska
8.         Techniki uczenia się „Jak się uczyć, żeby się nauczyć”
uczniowie kl. VI – VIII SP, szkoła ponadpodstawowa
prezentacja, wykład1 zajęciaAnna Podyma
9.         „Bezpieczny Internet”uczniowie – kl. I-III i IV –VIII SPprezentacja, elementy warsztatowe1 zajęciaAnna Podyma
10.      Przedszkolak w świecie emocjidzieci w wieku przedszkolnymwarsztaty1 zajęciaMarta Gerlach-Malczewska
11.      Razem w przestrzenidzieci i rodzice w wieku przedszkolnymwarsztaty elementami Kinezjologii Edukacyjnej i Metody Ruchu Rozwijającego
(konieczna obecność rodziców i dzieci)
cykl zajęćMarta Gerlach-Malczewska
12.      Trening pewności siebieuczniowie szkół podstawowychwarsztaty1 zajęciaKamila Majcherczyk
13.      Nie wszyscy jesteśmy tacy sami - postrzeganie niepełnosprawności przez młodego człowiekauczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowychwykład, prezentacja
1 zajęciaHanna Rychlik
14.      Żyj z głową inwestując w swoje dobre nawyki - czyli jak prawidłowo nosić plecak/torbę, jak podnosić zakupy, jak wstawać z łóżka i wiele innych wskazówek dla naszego zdrowiauczniowie szkół podstawowychwykład, prezentacja1 zajęciaHanna Rychlik
15.      Sport osób niepełnosprawnych - jedna z dróg do aktywizacji dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawnościuczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowychwykład, prezentacja1 zajęciaHanna Rychlik
OFERTA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW
Nazwa OdbiorcyForma realizacjiCzas realizacjiRealizator
1.          Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym – zapobieganie i środki zaradcze.nauczyciele szkół wszystkich typów.konsultacje indywidualne i grupowe 1 zajęciaRenata Baranowska
2.          Wypalenie zawodowe w zawodzie nauczycielanauczyciele szkół wszystkich typówwarsztaty edukacyjne1 zajęciaEwa Perlik
3.          Zespoły nauczycielskie i ich rola w podnoszeniu jakości pracy szkoły.nauczyciele szkół wszystkich typówwarsztaty edukacyjne1 zajęciaEwa Perlik
4.           Metoda konstruktywnej konfrontacji jako jedna z metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Istota, zasady, potrzebne umiejętności.nauczyciele szkół wszystkich typówwarsztaty edukacyjne1 zajęciaEwa Perlik
5.          Trening umiejętności wychowawczych nauczycielanauczyciele szkół wszystkich typówwarsztaty edukacyjne3 spotkaniaEwa Perlik
6.          „Przyczyny trudności dzieci w nauce szkolnej”.nauczyciele szkół podstawowychkonsultacje indywidualne i grupowe1 zajęciaKatarzyna Pawlikowska
7.          „Motywowanie dziecka do nauki”nauczyciele szkół podstawowychkonsultacje indywidualne i grupowe 1 zajęciaKatarzyna Pawlikowska
8.          „Jak skutecznie integrować zespół klasowy”nauczyciele - edukacja wczesnoszkolna, kl. IV SPwykład z prezentacją, dyskusja1 zajęciaAnna Podyma
9.          „Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej”nauczyciele – wszystkie typy szkółwykład, prezentacja multimedialna, elementy warsztatowe1 zajęciaAnna Podyma
10.       „Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży”nauczyciele - SPwarsztat, prezentacja1 zajęciaAnna Podyma
Katarzyna Pawlikowska
11.       Psychologia w przedszkolu vademecum dla nauczycielinauczyciele przedszkolawykład 1 zajęciaMarta Gerlach-Malczewska
12.       Wczesna diagnoza logopedyczna – etapy rozwoju mowy dziecięcej i rozpoznawanie wad wymowy.nauczyciele przedszkola i szkół podstawowych.wykład, prezentacja1 zajęciaAgnieszka Dąbkowska Monika Sidor
13.       Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych nauczyciele wszystkich typów szkółzajęcia indywidualne lub konsultacje indywidualne1 zajęciaAnna Sobecka
14.       Język migowy jako jedna z metod alternatywnej komunikacji- podstawy językanauczyciele wszystkich typów szkółzajęcia warsztatowecykl zajęć ( ok.15 godzin)Anna Sobecka
15.       Samookaleczenia- przyczyny i sposoby pomocy dzieciom w sytuacji autoagresjinauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowychszkolenie rady pedagogicznej1 zajęciaKamila Majcherczyk
16.       Sposoby radzenia sobie ze stresemNauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowychzajęcia warsztatowe1 zajęciaKamila Majcherczyk
17.       Szkoła dla rodziców i wychowawców rodzice, nauczycielezajęcia warsztatowecykl zajęć w blokach 2 godzinnychKamila Majcherczyk
18.       Specyficzne trudności w uczeniu się – aspekty teoretyczne i praktyczne dysleksji”nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowychporady, konsultacje konsultacjeKatarzyna Pawlikowska
19.       Przygotowanie dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego (gotowość szkolna)nauczyciele oddziałów przedszkolnychkonsultacjeSpotkania indywidualne i grupoweKatarzyna Pawlikowska
20.       Szachy w szkole - metoda aktywizujaca uczniów.nauczyciele wszystkich typów szkółwykład, prezentacja1 zajęciaHanna Rychlik
21.       Żyj z głową inwestując w swoje dobre nawyki - czyli jak prawidłowo nosić plecak/torbę, jak podnosić zakupy, jak wstawać z łóżka i wiele innych wskazówek dla naszego zdrowia.nauczyciele wszystkich typów szkółwykład, prezentacja1 zajęciaHanna Rychlik
22.       Sport osób niepełnosprawnych - jedna z dróg do aktywizacji dzieci z różnym rodzajem niepelnosprawnosci.nauczyciele wszystkich typów szkółwykład, prezentacja1 zajęciaHanna Rychlik
Oferta dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół wszystkich typów.
Nazwa OdbiorcyForma realizacjiCzas realizacjiRealizator
1.          Wpływ telewizji na psychikę i osobowość dzieckarodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnymwykład z prezentacją multimedialną, dyskusja i konsultacje1 zajęciaRenata Baranowska
2.          Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym – zapobieganie i środki zaradczerodzice uczniów szkół wszystkich poziomówkonsultacje indywidualne i grupowe1 zajęciaRenata Baranowska
3.          Wybór szkoły i zawodu, czyli co dalej po klasie VIII? Prelekcja da rodzicówrodzice uczniów kończących szkołę podstawowąprelekcja1 zajęciaEwa Perlik
4.          Szkoła dla Rodziców i Wychowawcówrodzicewarsztaty edukacyjnecykl 8 zajęćEwa Perlik
5.          „Przyczyny trudności dzieci w nauce szkolnej”.rodzice uczniów szkół podstawowychkonsultacje indywidualne i grupowe1 zajęciaKatarzyna Pawlikowska
6.          „Motywowanie dziecka do nauki”rodzice uczniów szkół podstawowychkonsultacje indywidualne i grupowe1 zajęciaKatarzyna Pawlikowska
7.          „Wpływ czytania na rozwój dziecka”rodzice – edukacja wczesnoszkolnawykład, prezentacja1 zajęciaAnna Podyma
8.          „Jak w mądry sposób korzystać z sieci”rodzice – kl. I-IV SPwykład, prezentacja1 zajęciaAnna Podyma
9.          Rozwój i potrzeby dziecka w wieku przedszkolnymrodzice dzieci w wieku przedszkolnymwykład i dyskusja1 zajęciaMarta Gerlach-Malczewska
10.       Szkoła dla rodziców i wychowawców rodzice, nauczycielezajęcia warsztatowecykl zajęć w blokach 2 godzinnychKamila Majcherczyk
11.       „Dojrzałość szkolna. Czy moje dziecko osiągnęło gotowość szkolną?”rodzice dzieci oddziałów przedszkolnychwykład1 zajęciaKatarzyna Pawlikowska
12.       Jak pomóc swojemu dziecku odnieść sukces przy pomocy gry w szachyrodzice uczniów szkół podstawowychwykład, prezentacja1 zajęciaHanna Rychlik
13.       Żyj z głową inwestując w swoje dobre nawyki - czyli jak prawidłowo nosić plecak/torbę, jak podnosić zakupy, jak wstawać z łóżka i wiele innych wskazówek dla naszego zdrowiarodzice uczniów szkoły podstawowejwykład, prezentacja1 zajęciaHanna Rychlik
14.       Sport osób niepełnosprawnych - jedna z dróg do aktywizacji dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawnoscirodzice uczniów wszystkich typów szkółwykład, prezentacja1 zajęciaHanna Rychlik