Strona programu Za Życiem Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA ePUAP2
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Oferta

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Walimiu

z siedzibą w Wałbrzychu

dla placówek oświatowych

w roku szkolnym 2018-2019

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz przydzielonym zakresem obowiązków działalność PPPP dotyczy realizacji celów w obszarach:

Organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

1.Udzielanie nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych:

 • wsparcie szkół i placówek w ramach Punktów Diagnostyczno-Konsultacyjnych – badania, konsultacje                  z rodzicami, porady bez badań,
 • podejmowanie działań z zakresu problemów dzieci i młodzieży, szczególnie     z grup ryzyka,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i eliminowaniu zachowań negatywnych,
 • spotkania dla nauczycieli, zgodnie z tematyką oferty poradni lub wg zgłoszonego zapotrzebowania,
 • pomoc nauczycielom w konstruowaniu IPET-ów,
 • spotkania mediacyjne na terenie szkół,
 • pomoc w formie interwencji kryzysowej,
 • obserwacje uczestniczące w szkołach i placówkach.

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły  i placówki:

 • prowadzenie warsztatów dla dzieci w szkołach – podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli (prelekcje, działalność informacyjno-szkoleniowa),
 • działania organizacyjne i merytoryczne związane z prowadzeniem sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów, psychologów i wychowawców –  PROFILAKTYKA   I WYCHOWANIE

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki:

 • prowadzenie warsztatów dla dzieci w szkołach – podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli (prelekcje, działalność informacyjno-szkoleniowa),
 • działania organizacyjne i merytoryczne związane z prowadzeniem sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów, psychologów i wychowawców – PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE

Doradztwo zawodowe.

Priorytet: Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

 1. Rozmowy doradcze dotyczące wyboru ścieżki kształcenia, określenia preferencji zawodowych, uzyskania informacji o szkołach, profilach, studiach wyższych, instytucjach wspierających, rynku pracy.

2.Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego ukierunkowane na rozwój umiejętności planowania przyszłości edukacyjno- zawodowej, poznawania wymagań pracodawców.

 1. Doradztwo w zakresie wyboru szkół i zawodu dla osób z niepełnosprawnością oraz problemami zdrowotnymi.

4.Przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli Jak prowadzić orientacje zawodową i doradztwo zawodowe w szkole podstawowej?

5.Porady i konsultacje dla nauczycieli na temat prowadzenia doradztwa zawodowego             w szkołach.

 

Punkty Diagnostyczno- Konsultacyjne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców/prawnych opiekunów, dzieci i nauczycieli prowadzimy Punkty Diagnostyczno-Konsultacyjne Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu :

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu, ul. Boczna 8, 58-320 Walim
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy, ul. Kolejowa 8, 58-340 Głuszyca
 • Przedszkole Miejskie w Mieroszowie, ul. Wolności 27, 58-350 Mieroszów
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego / Gimnazjum nr 2
  Stanisława Staszica 5, 58-371 Boguszów – Gorce
 • Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, ul.Kolejowa 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.

 

Formy pracy możliwe do realizowania w punkcie diagnostyczno- konsultacyjnym:

 1. Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne.
 2. Wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, psychoedukacja dla rodziców/opiekunów.
 3. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły poprzez konsultacje, porady, szkolenia dla Rad Pedagogicznych, udział w konsultacjach na terenie szkoły
 4. Inne formy pracy zależne od potrzeb i możliwe do realizacji uwzględniając warunki lokalowe i wyposażenie gabinetu a wynikające z podstaw prawnych funkcjonowania poradni tj. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

HARMONOGRAM DYŻURÓW W PUNKTACH

DIAGNOSTYCZNO – KONSULTACYJNYCH

Lp. Siedziba punktu Dyżury Pracownik
1 Głuszyca i Walim Czwartki 8.00- 12.00 Kamila Majcherczyk
3 Boguszów – Gorce         i Mieroszów Piątki 8.00-12.00 Anna Podyma
5 Szczawno – Zdrój Poniedziałek – Środa 8.00 – 12.00 Katarzyna Pawlikowska

 

Punkty obsługujemy  zgodnie z harmonogramem.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych/ Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny, aby jeszcze lepiej spełniała swoje funkcje i wspierała rozwój małych pociech. Poradnia oferuje”

 • bezpłatną diagnostykę w sprawach związanych z rozwojem i kształceniem dziecka,
 • poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, związane z terapią, wychowaniem i kształceniem dziecka.
 • zindywidualizowane, dostosowane do aktualnych potrzeb dziecka i rodziny wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz ich rodzin (od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole).

Dzieci realizujące wczesne wspomaganie rozwoju uczestniczą w terapii psychologicznej, pedagogicznej (terapia prowadzona przez oligofrenopedagoga, surdopedagoga lub tyflopedagoga, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna ukierunkowana na przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, terapia ręki), logopedycznej, rehabilitacji ruchowej. Dzieciom, które wymagają szczególnego wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności społecznych, oferujemy zajęcia w niewielkich grupach, prowadzonych przez psychologa. Ponadto, rodzicom i opiekunom naszych podopiecznych oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach o charakterze instruktażowym, poradnictwo specjalistyczne oraz wychowawcze, poradnictwo w zakresie doboru sprzętu ortopedycznego oraz innego rodzaju pomocy terapeutycznych.

OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW

 

 

OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW

 

 

Nazwa

 

 

Odbiorcy

 

Forma realizacji

 

Czas realizacji

 

 

Realizator

1. „Lubię siebie”- zajęcia rozwijające pozytywną samoocenę. uczniowie wszystkich typów szkół zajęcia warsztatowe             z elementami socjoterapii. cykl zajęć w blokach tematycznych Renata Baranowska
2. Mój wybór – moja przyszłość. Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów. uczniowie klas VII, VIII oraz klas III gimnazjum warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
3. Wejście na rynek pracy.

Kompetencje pożądane przez pracodawców.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
4. Jak grzecznie odmawiać? Warsztaty asertywności. uczniowie klas VI – VIII oraz szkół ponadgimnazjalnych warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
5. Zajęcia warsztatowe z profilaktyki „Żyj zdrowo” uczniowie szkół podstawowych zajęcia warsztatowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
6. Warsztaty „Polubić ortografię” uczniowie szkół podstawowych zajęcia warsztatowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
7. „Uczę się, bo lubię i chcę.” uczniowie szkół podstawowych zajęcia warsztatowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
8. Techniki uczenia się „Jak się uczyć, żeby się nauczyć” uczniowie kl. VI – VIII SP, szkoła ponadpodstawowa prezentacja, wykład 1 zajęcia Anna Podyma
9. „Bezpieczny Internet” uczniowie – kl. I-III i IV –VIII SP prezentacja, elementy warsztatowe 1 zajęcia Anna Podyma
10. Przedszkolak w świecie emocji dzieci w wieku przedszkolnym warsztaty 1 zajęcia Marta Gerlach-Malczewska
11. Razem w przestrzeni dzieci i rodzice w wieku przedszkolnym warsztaty elementami Kinezjologii Edukacyjnej i Metody Ruchu Rozwijającego

(konieczna obecność rodziców i dzieci)

cykl zajęć Marta Gerlach-Malczewska
12. Trening pewności siebie uczniowie szkół podstawowych warsztaty 1 zajęcia Kamila Majcherczyk
13. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami – postrzeganie niepełnosprawności przez młodego człowieka uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
14. Żyj z głową inwestując      w swoje dobre nawyki – czyli jak prawidłowo nosić plecak/torbę, jak podnosić zakupy, jak wstawać          z łóżka i wiele innych wskazówek dla naszego zdrowia. uczniowie szkół podstawowych wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
15. Sport          osób niepełnosprawnych  -jedna z dróg do aktywizacji dzieci z różnym rodzajem niepelnosprawności. uczniowie szkół podstawowych   i ponadpodstawowych wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik

 

 

OFERTA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW

 

 

Nazwa

 

 

Odbiorcy

 

Forma realizacji

 

Czas realizacji

 

Realizator

1. Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym – zapobieganie i środki zaradcze. nauczyciele szkół wszystkich typów. konsultacje indywidualne      i grupowe 1 zajęcia Renata Baranowska
2. Wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela nauczyciele szkół wszystkich typów warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
3. Zespoły nauczycielskie i ich rola w podnoszeniu jakości pracy szkoły. nauczyciele szkół wszystkich typów warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
4.  Metoda konstruktywnej konfrontacji jako jedna z metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Istota, zasady, potrzebne umiejętności. nauczyciele szkół wszystkich typów warsztaty edukacyjne 1 zajęcia Ewa Perlik
5. Trening umiejętności wychowawczych nauczyciela nauczyciele szkół wszystkich typów warsztaty edukacyjne 3 spotkania Ewa Perlik
6. „Przyczyny trudności dzieci w nauce szkolnej”. nauczyciele szkół podstawowych konsultacje indywidualne     i grupowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
7. „Motywowanie dziecka do nauki” nauczyciele szkół podstawowych konsultacje indywidualne    i grupowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
8. „Jak skutecznie integrować zespół klasowy” nauczyciele  – edukacja wczesnoszkolna, kl. IV SP wykład z prezentacją, dyskusja 1 zajęcia Anna Podyma
9. „Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej” nauczyciele – wszystkie  typy szkół wykład, prezentacja multimedialna, elementy warsztatowe 1 zajęcia Anna Podyma
10. „Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży” nauczyciele – SP warsztat, prezentacja 1 zajęcia Anna Podyma

Katarzyna Pawlikowska

11. Psychologia w przedszkolu vademecum dla nauczycieli nauczyciele przedszkola wykład 1 zajęcia Marta Gerlach-Malczewska
12. Wczesna diagnoza logopedyczna – etapy rozwoju mowy dziecięcej   i rozpoznawanie wad wymowy. nauczyciele przedszkola i szkół podstawowych. wykład, prezentacja 1 zajęcia Agnieszka Dąbkowska.

Monika Sidor

13. Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych nauczyciele wszystkich typów szkół

 

zajęcia indywidualne

lub

konsultacje indywidualne

1 zajęcia       Anna Sobecka
14. Język migowy jako jedna  z metod alternatywnej komunikacji- podstawy języka nauczyciele wszystkich typów szkół zajęcia warsztatowe cykl zajęć ( ok.15 godzin) Anna Sobecka
15. Samookaleczenia- przyczyny i sposoby pomocy dzieciom w sytuacji autoagresji nauczyciele szkół podstawowych                             i ponadpodstawowych szkolenie rady pedagogicznej 1 zajęcia Kamila Majcherczyk
16. Sposoby radzenia sobie ze stresem Nauczyciele szkół podstawowych                             i ponadpodstawowych zajęcia warsztatowe 1 zajęcia Kamila Majcherczyk
17. Szkoła dla rodziców            i wychowawców rodzice, nauczyciele zajęcia warsztatowe cykl zajęć w blokach             2 godzinnych Kamila Majcherczyk
18. Specyficzne trudności            w uczeniu się – aspekty teoretyczne i praktyczne dysleksji” nauczyciele szkół podstawowych                             i ponadpodstawowych porady, konsultacje konsultacje Katarzyna Pawlikowska
19. Przygotowanie dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego (gotowość szkolna) nauczyciele oddziałów przedszkolnych konsultacje Spotkania indywidualne

i grupowe

Katarzyna Pawlikowska
20. Szachy w szkole – metoda aktywizujaca uczniów. nauczyciele wszystkich typów szkół wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
21. Żyj z głową inwestując      w swoje dobre nawyki – czyli jak prawidłowo nosić plecak/torbę, jak podnosić zakupy, jak wstawać           z łóżka i wiele innych wskazówek dla naszego zdrowia. nauczyciele wszystkich typów szkół wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
22. Sport osób niepełnosprawnych – jedna z dróg do aktywizacji dzieci z różnym rodzajem niepelnosprawności. nauczyciele wszystkich typów szkół wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik

 

 

Oferta dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół wszystkich typów

 

Nazwa Odbiorcy Forma realizacji Czas realizacji Realizator
1. Wpływ telewizji na psychikę i osobowość dziecka. rodzice dzieci w wieku przedszkolnym                           i wczesnoszkolnym wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja        i konsultacje 1 zajęcia. Renata Baranowska
2. Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym – zapobieganie i środki zaradcze. rodzice uczniów szkół wszystkich poziomów konsultacje indywidualne      i grupowe 1 zajęcia Renata Baranowska
3. Wybór szkoły i zawodu, czyli co dalej po klasie VIII? Prelekcja da rodziców. rodzice uczniów kończących szkołę podstawową prelekcja 1 zajęcia Ewa Perlik
4. Szkoła dla Rodziców             i Wychowawców rodzice warsztaty edukacyjne cykl 8 zajęć Ewa Perlik
5. „Przyczyny trudności dzieci w nauce szkolnej”. rodzice uczniów szkół podstawowych konsultacje indywidualne      i grupowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
6. „Motywowanie dziecka do nauki” rodzice uczniów szkół podstawowych konsultacje indywidualne      i grupowe 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
7. „Wpływ czytania na rozwój dziecka” rodzice – edukacja wczesnoszkolna wykład, prezentacja 1 zajęcia Anna Podyma
8. „Jak w mądry sposób korzystać z sieci” rodzice – kl. I-IV SP wykład, prezentacja 1 zajęcia Anna Podyma
9. Rozwój i potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym rodzice dzieci w wieku przedszkolnym wykład i dyskusja 1 zajęcia Marta Gerlach-Malczewska
10. Szkoła dla rodziców               i wychowawców rodzice, nauczyciele zajęcia warsztatowe cykl zajęć w blokach             2 godzinnych Kamila Majcherczyk
11. „Dojrzałość szkolna. Czy moje dziecko osiągnęło gotowość szkolną?” rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych wykład 1 zajęcia Katarzyna Pawlikowska
12. Jak pomóc swojemu dziecku odnieść sukces przy pomocy gry w szachy. rodzice uczniów szkół podstawowych wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
13. Żyj z głową inwestując        w swoje dobre nawyki – czyli jak prawidłowo nosić plecak/torbę, jak podnosić zakupy, jak wstawać z łóżka i wiele innych wskazówek dla naszego zdrowia. rodzice uczniów szkoły podstawowej wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik
14. Sport osób niepełnosprawnych – jedna   z dróg do aktywizacji dzieci z różnym rodzajem niepelnosprawności. rodzice uczniów wszystkich typów szkół wykład, prezentacja 1 zajęcia Hanna Rychlik