Strona programu Za Życiem Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA ePUAP2
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Pracownicy PPPP

DYREKTOR

mgr Regina Marciniak nauczyciel dyplomowany z 26 letnim stażem w placówkach oświatowych , terapeuta specjalizujący się w kryzysach rodzinnych, terapii par. Autorka licznych projektów edukacyjnych dla szkół i NGO. Ma za sobą studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu ,studia podyplomowe organizacja i zarządzanie w oświacie, bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie funduszami europejskimi. Wpisana na listę ekspertów do oceny projektów unijnych w obszarze edukacja. 

PSYCHOLODZY

mgr Anna Podyma nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, także z niepełnosprawnościami. Zajmuje się problemami wieku szkolnego, przemocą, interwencją kryzysową. W poradni prowadzi diagnozę psychologiczną i wsparcie terapeutyczne. Członek Zespołu Orzekającego PPPP.

mgr Kamila Majcherczyk – nauczyciel kontraktowy. Po studiach pracowała jako psycholog szkolny w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Koordynator punktów mobilnych w powiecie.

mgr Marta Gerlach – Malczewska – nauczyciel mianowany, psycholog, oligofrenopedagog. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju ,trener biofeedback, terapeuta pedagogiczny,socjoterapeuta

mgr Anna Chomicz psycholog ze specjalnością kliniczną, ukończyła szkolenia i kursy doskonalące z zakresu pracy z dziećmi i ich rodzicami. Zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży, poradnictwem dla rodziców w sprawach wychowawczych, rodzinnych i osobistych oraz pracą z rodziną.

PEDAGODZY i DORADCA ZAWODOWY

mgr Ewa Perlik – nauczyciel dyplomowany  pedagog/doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi zajęcia dla rodziców w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów, psychologów i nauczycieli. Członek Zespołu Orzekającego PPPP, trener biofeedback

mgr Katarzyna Pawlikowska – nauczyciel dyplomowany, pedagog, neurologopeda. Posiada  doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej dzieci w wieku szkolnym.  

mgr Renata Baranowska nauczyciel mianowany, pedagog, socjoterapeuta, certyfikowany trener TZA-ART, terapeuta pedagogiczny oraz specjalista
z zakresu profilaktyki terapii uzależnień. 
W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, wsparciem pedagogicznym rodziców i opiekunów prawnych, pracą z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w szkołach podstawowych, placówce resocjalizacyjnej, placówce socjoterapeutycznej oraz w trakcie realizacji programów poświęconych readaptacji młodzieży niedostosowanej społecznie „Czas na szansę dla nas”, „Młodzi – gniewni” i innych, przeznaczonych dla dzieci
i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha, zapobiegającym narastaniu zjawiska agresji.

mgr Anna Sobecka – nauczyciel dyplomowany, z ponad 20-letnim stażem pracy. Surdopedagog zajmujący się w poradni głównie diagnozą z dziećmi niepełnosprawnymi: niesłyszącymi i słabo słyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami.


LOGOPEDZI

mgr Agnieszka Dąbkowska – nauczyciel kontraktowy, neurologopeda, koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju w poradni,ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji 

mgr Monika Sidor – nauczyciel kontraktowy, neurologopeda. Specjalista w terapiach logopedycznych.

mgr Agnieszka Matejczuk – nauczyciel mianowany, logopeda, pedagog. W poradni prowadzi zajęcia z Wczesnego Wspomagania rozwoju 

REHABILITANT

mgr Hanna Rychlik  Fizjoterapeuta – absolwentka  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Głównym celem jej pracy  jest pomoc dzieciom w ich rozwoju psychoruchowym. 

LEKARZ

dr Małgorzata Pietkiewicz – Pradel – członek Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, posiada specjalizacje II stopnia w dziedzinie pediatria.

dr Wiesława Krajewska – lekarz  konsultant psychiatra.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

mgr Małgorzata Karpińska sekretarz poradni. Na co dzień wspiera działania pracowników pedagogicznych. Zajmuje się obsługą klienta i wparciem dla poszukujących pomocy w poradni.

mgr Anna Słuszniak – Noga pracownik administracji i kadr z wieloletnim doświadczeniem w pracy administracyjnej w jednostkach samorządowych. Na co dzień czuwa nad sprawami kadrowymi pracowników poradni oraz zajmuje się wszelkimi sprawami administracyjnymi placówki.

Patrycja Kubiak – pracownik sekretariatu. Zajmuje się kompleksową obsługą sekretaiatu i klientów poradni. Wspólpracuje z instytucjami podlegającymi pod poradnię.