Strona programu Za Życiem Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA ePUAP2
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Druki do pobrania:

Wniosek o udzielenie dziecku pomocy-nowe

Opinia nauczyciela do wniosku o udzielenie pomocy dziecku

Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły przedszkola

Opinia nauczyciela dla zespołu orzekającego

Wniosek o wydanie orzeczenia-nowe

Wniosek o wydanie opinii wwr-nowe

Wniosek o wydanie opinii

Zaświadczenie lekarskie dla dziecka ubiegającego się o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Zaświadczenie lekarskie dla dziecka ubiegajacego się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zaświadczenie lekarskie dla ucznia ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego naucznia lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego

Opinia o sytuacji dziecka dla zespołu orzekającego

Informacja o dziecku ubiegającym się o kształcenie specjalne

Informacja o dziecku ubiegającym się o zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Informacja o uczniu ubiegającym się o indywidualne nauczanie

Informacja o dziecku ubiegającym się o roczne indywidualne przygotowanie przedszkolne

Informacja o dziecku ubiegającym się o wczesne wspomaganie rozwoju

Informacja o dziecku z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym

Formularz dla nauczyciela języka polskiego

Opinia rady pedagogicznej o uczniu z trudnościami w pisaniu i czytaniu

Formularz dla nauczyciela matematyki

Opinia rady pedagogicznej o uczniu z trudnościami w nauce matematyki

Opinia dotycząca ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym

Indywidualne nauczanie – opinia nauczyciela o uczniu

Wniosek o wydanie opinii zindywid ścieżka

Zaświadczenie lekarskie zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Informacja szkoły zindywidualizowana ścieżka

Informacja rodzica zindywidualizowana ścieżka

Informacja o dziecku realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

Informacja o dziecku w wieku przedszkolnym 3-5 dla potrzeb poradni

Informacja o uczniu szkoły podstawowej kl I-III

Informacja o uczniu szkoły podstawowej kl IV-VIII

Informacja o uczniu gimnazjum i ponadgimnazjalnej z trudnościami edukacyjnymi lub zachowaniu

Informacja o uczniu z trudnościami w pisaniu i czytaniu

Informacja o uczniu ze szczególnymi uzdolnieniami

Informacja o uczniu-poradnictwo zawodowe

Informacja o chorym uczniu-poradnictwo zawodowe

Informacja o dziecku z nadpobudliwością psychoruchową