Strona programu Za Życiem Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA ePUAP2
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Terminarz Zespołu Orzekającego na rok szkolny 2017/2018

Zespół Orzekający w poradni w drugim półroczu szkolnym będzie zbierał się w termniach: 01.02.2018 22.02.2018 08.03.2018 22.03.2018 05.04.2018 19.04.2018 24.05.2018 07.06.2018 21.06.2018 05.07.2018 19.07.2018 16.08.2018 30.08.2018  

Czytaj więcej

Terminarz Zespołu Orzekającego na rok szkolny 2017/2018

Zespół Orzekający w poradni w pierwszym półroczu szkolnym będzie zbierał się w termniach: 14.09.2017 – czwartek godz. 8.30 – 12.30 28.09.2017 – czwartek godz. 8.30 – 12.30 19.10.2017 – czwartek godz. 8.30 – 12.30 26.10.2017 – czwartek godz. 8.30 – 12.30 09.11.2017 – czwartek godz. 8.30 – 12.30 23.11.2017 – czwartek godz. 8.30 – 12.30 14.12.2017 – czwartek godz. 8.30 – 12.30 11.01.2018 – czwartek godz. […]

Czytaj więcej

Szanowni Państwo, na stronie internetowej MEN związanej z reformą edukacji możecie Państwo znaleźć informacje i odpowiedzi na pytania jakie nasuwają się w związku z reformą. Odpowiedź na pytanie co do ważności orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przedstawia się następująco (według MEN): Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują ważność? Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały […]

Czytaj więcej

Zespół orzekający

PODSTAWY PRAWNE

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu działa na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. poz. 1743) zespół orzekający.

RODZAJE ORZECZEŃ

Zespół orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenia wydaje się uczniom:

  • z niepełnosprawnością intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym)

  • niesłyszącym i słabosłyszącym

  • niewidzącym i słabowidzącym

  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

  • z niepełnosprawnością sprzężoną

 2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

 4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 5. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim,

 6. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

TEREN DZIAŁANIA ZESPOŁU

Zespół orzekający wydaje:

 1. wszystkie rodzaje orzeczeń uczniom szkół mających siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego,

 2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego zamieszkujących na terenie powiatu wałbrzyskiego,

 3. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie powiatu wałbrzyskiego,

 4. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zamieszkujących na terenie powiatu wałbrzyskiego.

SKŁAD ZESPOŁU

Zespół powołuje dyrektor poradni i kieruje nim jako przewodniczący. W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor poradni – jako przewodniczący zespołu

 • psycholog

 • pedagog

 • lekarz

 • inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Formularz wnioseku do Zespołu Orzekającego można pobrać w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej poradni.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

 • wydane przez specjalistów opinie,

 • dokumentację medyczną, a w przypadku wniosku o orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, zaświadczenie lekarskie wg. wzoru (dostępny w sekretariacie i do pobrania na stronie internetowej),

 • posiadane wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych,

 • dokumentację szkolną: opinię nauczycieli, ostatnie świadectwo szkolne.

BADANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Jeżeli do wydania orzeczenia niezbędne jest przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych lub logopedycznych przeprowadza się je w Poradni. Termin badań należy ustalić
w sekretariacie.

TERMIN ZESPOŁU

Termin zespołu ustala dyrektor Poradni. Rodzic/ prawny opiekun jest informowany o terminie posiedzenia zespołu i możliwości uczestnictwa.

OBECNOŚĆ RODZICA NA ZESPOLE

Rodzic może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie dziecka.

TERMIN ODEBRANIA ORZECZENIA

Orzeczenie albo opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju doręcza się wnioskodawcy
w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu. Dokumenty są przygotowane do odbioru
w sekretariacie Poradni.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu.