Strona programu Za Życiem Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA ePUAP2
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oferta

OFERTA POWIATOWEJ PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NA ROK 2017/2018

PRZEDSZKOLE

 • Indywidualne poradnictwo dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole w oparciu o opinię.

 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego – przesiewowe badania wzroku, słuchu w ramach Platformy Badania Zmysłów oraz przesiewowe badania logopedyczne

 • Diagnozowanie gotowości szkolnej.

 • Prowadzenie terapii logopedycznej na terenie szkoły – na wniosek rodzica..

 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w przedszkolach – porady dla rodziców i nauczycieli.

 • Wykłady dla rodziców w trakcie spotkań z rodzicami w przedszkolu na tematy zgłaszane przez nauczycieli.

 • Psychoedukacja rodziców dzieci z nadpobudliwością w trakcie warsztatów dla rodziców pragnących zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze.

 • Na prośbę placówki lub rodzica – współpraca w tworzeniu indywidualnych programów, wskazówki do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, obserwacja dzieci na terenie przedszkola.

 • Wsparcie przedszkoli w pracy z uczniem niepełnosprawnym – porady i konsultacje dla nauczycieli i rodziców.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • Diagnoza dzieci – określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.

 • Wspieranie rozwoju dziecka – przesiewowe badania wzroku, słuchu w ramach Platformy Badania Zmysłów oraz przesiewowe badania logopedyczne.

 • Zajęcia indywidualnej terapii pedagogicznej i logopedycznej oraz psychologicznej wedle potrzeb dziecka.

 • Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje społeczne realizowane w poradni dla uczniów klas I-III i IV-VIII z elementami treningu zastępowania agresji.

 • Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne ukierunkowane na akceptowanie siebie oraz innych oraz odreagowanie emocjonalne

 • Warsztatowe zajęcia profilaktyczne realizowane na wniosek szkoły.

 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w klasach pierwszych – porady dla rodziców i nauczycieli.

 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych – na prośbę placówki lub rodzica – współpraca w tworzeniu indywidualnych programów, wskazówki do pracy z dzieckiem, obserwacja dzieci na terenie szkoły.

 • Indywidualne porady dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami- realizacja zajęć „Szkoły dla rodziców” – cyklicznych grup wsparcia

 • Spotkania z rodzicami w trakcie zebrań w szkole – wykłady i pogadanka na tematy dotyczące problemów istotnych dla danego środowiska.

 • Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Psychoedukacja rodziców dzieci przejawiających trudności wychowawcze – warsztaty.

 • Organizacja szkoleń rad pedagogicznych wedle zapotrzebowań zgłaszanych przez szkołę/placówkę.

 • Szkolenia rad pedagogicznych przez pracowników poradni realizowane we współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli.

 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych – sieci wsparcia.

GIMNAZJUM

 • Diagnoza młodzieży – określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.

 • Organizacja warsztatów zawodoznawczych dla uczniów gimnazjum.

 • Warsztaty dla uczniów z elementami socjoterapii ukierunkowane na akceptowanie siebie oraz innych, trening kompetencji społecznych oraz 

 • Warsztaty organizowane na terenie szkoły z udziałem młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Organizacja warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień.

 • Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje społeczne realizowane w poradni dla uczniów klas gimnazjalnych.

 • Indywidualne porady i wsparcie psychologiczne dla młodzieży.

 • Indywidualne porady dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

 • Spotkania z rodzicami w trakcie zebrań w szkole – wykłady i pogadanka na tematy dotyczące problemów istotnych dla danego środowiska.

 • Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Szkolenia rad pedagogicznych przez pracowników poradni realizowane we współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli na tematy wynikające z potrzeb szkoły

 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych – sieci wsparcia

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

 • Diagnoza młodzieży -określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych

 • Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje interpersonalne młodzieży realizowane w poradni.

 • Indywidualne porady i wsparcie psychologiczne dla młodzieży.

 • Indywidualne porady dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

 • Spotkania z rodzicami w trakcie zebrań w szkole – wykłady i pogadanka na tematy dotyczące problemów istotnych dla danego środowiska.

 • Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Szkolenia rad pedagogicznych przez pracowników poradni realizowane we współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli.

 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych – sieci wsparcia

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych/ Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny, aby jeszcze lepiej spełniała swoje funkcje i wspierała rozwój małych pociech. Poradnia oferuje”

 • Bezpłatną diagnostykę w sprawach związanych z rozwojem i kształceniem dziecka,

 • Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, związane z terapią, wychowaniem i kształceniem dziecka.

 • Zindywidualizowane, dostosowane do aktualnych potrzeb dziecka i rodziny wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne (z elementami terapii procesów integracji sensorycznej) dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz ich rodzin (od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole).

Dzieci realizujące wczesne wspomaganie rozwoju uczestniczą w terapii psychologicznej, pedagogicznej (terapia prowadzona przez oligofrenopedagoga, surdopedagoga lub tyflopedagoga, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna ukierunkowana na przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, terapia ręki), logopedycznej, rehabilitacji ruchowej oraz terapii integracji sensorycznej. Dzieciom, które wymagają szczególnego wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności społecznych, oferujemy zajęcia w niewielkich grupach, prowadzonych przez psychologa. Ponadto, rodzicom i opiekunom naszych podopiecznych oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach
o charakterze instruktażowym, poradnictwo specjalistyczne oraz wychowawcze, poradnictwo
w zakresie doboru sprzętu ortopedycznego oraz innego rodzaju pomocy terapeutycznych, indywidualne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych oraz możliwość uczestnictwa
w terapii rodzin.

MOBILNE PUNKTY KONSULTACYJNO – DORADCZE

Punkty mają na celu ułatwić dostęp do usług/oferty naszej poradni w szczególności w zakresie diagnozy i konsultacji . Zasady przyjęć w Punkcie obowiązują tak jak w poradni. Z Punktu mogą korzystać mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego, nadal mogą też korzystać z naszych usług w siedzibie Poradni na Al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Formy pracy możliwe do realizowania w punkcie diagnostyczno- konsultacyjnym:
1. diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, predyspozycji zawodowych
2. wydawanie opinii
3. konsultacje psychologiczne, pedagogiczne
4. wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny poprzez instruktaże i porady dla rodziców
5. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły poprzez konsultacje, porady, szkolenia dla Rad Pedagogicznych, udział w konsultacjach na terenie szkoły
6. inne formy pracy zależne i możliwe do realizacji uwzględniając warunki lokalowe i wyposażenie gabinetu a wynikające z podstaw prawnych funkcjonowania poradni tj. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. W sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Z dnia 13.02.2013r., poz. 199).

Praca w punktach to1 dzień w tygodniu
Dostępność do odpowiednich specjalistów ustalona jest zgodnie z potrzebami środowiska
.

Siedziby Punktów Diagnostyczno – Konsultacyjny Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

1. Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Walimiu, ul. Boczna 8, 58-320 Walim
2. Szkołą Podstawową nr 3 w Głuszycy,
ul. Kolejowa 8, 58-340 Głuszyca
3. Przedszkolem Miejskim w Mieroszowie,
ul. Wolności 27, 58-350 Mieroszów
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego / Gimnazjum nr 2
ul. Stanisława Staszica 5, 58-371 Boguszów – Gorce
5. Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju
ul. Kolejowa 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.

HARMONOGRAM DYŻURÓW W PUNKTACH

DIAGNOSTYCZNO – KONSULTACYJNYCH

Lp.

Siedziba punktu

Dyżury

Pracownik

1

Głuszyca

Poniedziałek 8.00-12.00

Anna Chomicz

2

Walim

Czwartek 8.00-12.00

Kamila Majcherczyk

3

Boguszów – Gorce

Czwartek 8.00-12.00

Anna Muzyka

4

Mieroszów

Piątek 8.00 – 12.00

Anna Podyma

5

Szczawno – Zdrój

Poniedziałek – Piątek 8.00 – 16.00

Agnieszka Matejczuk

Kontakt

W przypadku chęci skontaktowania się z nami prosimy o kontakt telefoniczny na numer

74 8460535 lub elektronicznie poprzez wysłanie e-mail na adres: sekretariat@pppp.walbrzych.pl

Sekretariat: 797-984-251

Dyrektor: 518-787-925

Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny: 518-787-916

Oferta dla nauczycieli

Temat

Forma/ilość godzin

Osoba prowadząca

Opis

Nauczyciel wobec niepożądanych zachowań uczniów

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Ewa Perlik

Metoda konstruktywnej konfrontacji jako jedna z metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Istota, zasady, potrzebne umiejętności

Nauczyciel a wypalenie zawodowe

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Ewa Perlik

Istota wypalenia zawodowego, etapy, profilaktyka.

Jak prowadzić doradztwo zawodowe

w klasie VII?

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Ewa Perlik

Planowanie ścieżki edukacyjnej . Predyspozycje zawodowe człowieka a świat zawodów. Przykładowe scenariusze lekcji.

Neurodydaktyka, czyli jak się uczy mózg?

Warsztaty edukacyjne/ 2 spotkania po 3h

Ewa Perlik

Rozwój COU, style uczenia się, inteligencje wielorakie w klasie szkolnej

Zespoły nauczycielskie i ich rola w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Ewa Perlik

Praca zespołowa – cechy dobrego zespołu. Role grupowe. Planowanie i organizacja pracy zespołu.

Konsultacje dla nauczycieli

Specyficzne trudności w uczeniu się – aspekty teoretyczne i praktyczne dysleksji”

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Katarzyna Pawlikowska

Przedstawienie aktów prawnych oraz funkcjonowania dzieci dyslektycznych, praktyczne wskazówki do pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce, formy dostosowania wymagań edukacyjnych

Przyczyny trudności dzieci w nauce szkolnej”.

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Katarzyna Pawlikowska

Praktyczne i teoretyczne aspekty trudności w nauce dzieci na poszczególnych etapach edukacji

Warsztaty i konsultacje dla nauczycieli

w aspekcie zaburzeń emocjonalnych u dzieci

i młodzieży

Warsztaty

(czas dostosowany do tematyki zajęć )

Anna Muzyka

Aspekt poszczególnych zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania, praktyczne aspekty, sposoby i strategie pracy

Trening umiejętności wychowawczych

Warsztaty

(czas dostosowany do tematyki zajęć )

Renata Baranowska

Rozwijanie kompetencji wychowawczych i interpersonalnych istotnych z punktu widzenia radzenia sobie w sytuacjach wychowawczych

„Jak kształtować rozwój percepcji słuchowej dzieci”

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Monika Sidor

Warsztaty wychowawców przedszkoli i klas I-III, nauczycieli świetlicy warsztaty ukierunkowane na praktyczne sposoby usprawniania percepcji

Usprawnianie słuchu fonematycznego

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Agnieszka Dąbkowska

Praktyczne aspekty usprawniania słuchu fonematycznego u dzieci

Zabawy logopedyczne rozwijające motorykę aparatu mowy

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Monika Sidor

Agnieszka Dąbkowska

Warsztaty dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli dzieci młodszych, warsztaty ukierunkowane na praktyczne sposoby usprawniania motoryki aparatu mowy

Trening kompetencji społecznych

Warsztaty

(czas dostosowany do tematyki zajęć )

Marta Gerlach – Malczewska

Kształtowanie kompetencji społecznych – warsztaty
rady szkoleniowe dla 

nauczycieli

Jak wspomagać rozwój ucznia zdolnego

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Anna Podyma

Zajęcia poświęcone tematyce zdolnego ucznia

Jak skutecznie integrować zespół klasowy”

Warsztaty edukacyjne

(czas dostosowany do tematyki zajęć )

Renata Baranowska

Zajęcia poświęcone integrowaniu nowych zespołów klasowych, pozwalające dzieciom na nawiązanie prawidłowych relacji rówieśniczych, naukę skutecznej komunikacji oraz zaprezentowanie swoich mocnych stron i uzdolnień.

Jak przeciwdziałać agresji w szkole, grupie wychowawczej”

Warsztaty / 3h

Radosław Zając

Zwrócenie uwagi na pojęcie agresji, grupy nieformalne, sposoby kreatywnego rozwiązywania konfliktów w zespołach klasowych

Narkotyki i inne środki psychoaktywne – jak przeciwdziałać

i rozpoznawać zagrożenie

Warsztaty / 3h

Radosław Zając

Problem środków psychoaktywnych, sposoby rozpoznawania i przeciwdziałania narkomanii u dzieci i młodzieży.

Alternatywna profilaktyka

Warsztaty z języka migowego

Warsztaty edukacyjne

(czas dostosowany do specyfiki zajęć )

Anna Sobecka

Uczestnicy poznają specyfikę języka, zasady porozumiewania się, podstawowe znaki

Jak uczyć twórczo – czyli nie „wypalamy” się

Warsztaty edukacyjne

(czas dostosowany do specyfiki zajęć )

Anna Chomicz

Zajęcia poświęcone tematyce wypalenia zawodowego nauczyciela

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

Warsztaty / 3h

Anna Podyma

Określenie obszarów odpowiedzialności w zakresie korzystania z mediów społecznych.

Oferta dla rodziców

Temat spotkania

Forma/ilość godzin

Osoba prowadząca

Opis

Szkoła dla Rodziców

i Wychowawców

Warsztaty edukacyjne/ 10 spotkań po 3h

Ewa Perlik

Kamila Majcherczyk

Trening umiejętności wychowawczych oparty na programie Joanny Sakowicz. Budowanie prawidłowych relacji z dzieckiem, rola granic w wychowaniu, kary i nagrody , rozwiązywanie konfliktów.

Wybór ścieżki kształcenia przez ucznia szkoły podstawowej/gimnazjum

Wykład 1 h

Ewa Perlik

Planowanie ścieżki edukacyjnej . Typy szkół . Rola rodzica w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych przez dziecko

Motywowanie dziecka do nauki”

Warsztaty edukacyjne / 3h

Katarzyna Pawlikowska

Określenie obszarów odpowiedzialności rodzicielskiej w zakresie nauki dziecka, poznanie sposobów wpływu na odrabianie prac domowych przez dziecko, nauka planowania i pomocy rodzicielskiej podczas odrabiania prac domowych.

Narkomania – problem mojego dziecka?”

Warsztaty edukacyjne / 3h

Radosław Zając

Problem środków psychoaktywnych, sposoby rozpoznawania i przeciwdziałania narkomanii u dzieci

Oferta dla uczniów

Temat spotkania

Forma/ilość godzin

Osoba prowadząca

Opis

Techniki efektywnego uczenia się

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Ewa Perlik

Jak zapamiętujemy. Style uczenia się. Techniki skutecznego uczenia się.

Mój wybór – moja przyszłość

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Ewa Perlik

Planowanie ścieżki edukacyjnej . Typy szkół . Poznawanie siebie – zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje osobowościowe.

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci przedszkolnych

z elementami logopedii

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Agnieszka Matejczuk

Monika Sidor

Agnieszka Dąbkowska

Zajęcia psychoedukacyjne związane z prawidłowym i racjonalnym rozwojem społecznym dzieci przedszkolnych. Elementy diagnozy logopedycznej.

Zajęcia warsztatowe z profilaktyki „Żyj zdrowo”

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Katarzyna Pawlikowska

Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej ukierunkowane na:

aktywne spędzanie czasu wolnego, promowanie zdrowego żywienia,

umiejętność radzenia sobie

z emocjami, promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu, bezpieczeństwo dzieci – ograniczanie zachowań ryzykownych – dbanie o swoje bezpieczeństwo

Jak być asertywnym – czyli umiem mówić nie 

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Marta Gerlach – Malczewska

Zajęcia ukierunkowane na budowanie własnej wartości oraz konstruktywnej umiejętności mówienia „nie:

Warsztaty z elementami terapii pedagogicznej „Polubić ortografię”

Warsztaty edukacyjne

(czas dostosowany do specyfiki zajęć )

Katarzyna Pawlikowska

Zajęcia ukierunkowane przyswojenie, utrwalenie norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, rozwijanie zdolności ortograficznych ucznia, doskonalenie pamięci wzrokowej i motorycznej wyrazów z trudnością ortograficzną, wdrażanie do samokontroli poprzez systematyczne i okazjonalne ćwiczenia.

Jak skutecznie uczyć się – zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Kamila Majcherczyk

Teoretyczne i praktyczne sposoby aktywizacji

procesu nauki i przyswajania wiedzy

Zajęcia integracyjne z elementami socjoterapii- „Poznajmy się zabawie

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Radosław Zając

Zajęcia poświęcone integrowaniu nowych zespołów klasowych, pozwalające na nawiązanie prawidłowych relacji rówieśniczych, naukę skutecznej komunikacji oraz zaprezentowanie swoich mocnych stron i uzdolnień

Narkotyki i inne środki psychoaktywne – wygraj szczęśliwe życie”

Warsztaty edukacyjne/ 3h

Radosław Zając

Problem środków psychoaktywnych, sposoby rozpoznawania i przeciwdziałania narkomanii u dzieci

OFERTA POWIATOWEJ PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NA ROK 2016/2017

PRZEDSZKOLE

 • Indywidualne poradnictwo dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole w oparciu o opinię.

 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego – przesiewowe badania wzroku, słuchu w ramach Platformy Badania Zmysłów oraz przesiewowe badania logopedyczne

 • Diagnozowanie gotowości szkolnej sześcioletnich.

 • Prowadzenie terapii logopedycznej na terenie szkoły – na wniosek rodzica..

 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w przedszkolach – porady dla rodziców i nauczycieli.

 • Wykłady dla rodziców w trakcie spotkań z rodzicami w przedszkolu na tematy zgłaszane przez nauczycieli.

 • Psychoedukacja rodziców dzieci z nadpobudliwością w trakcie warsztatów dla rodziców pragnących zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze.

 • Na prośbę placówki lub rodzica – współpraca w tworzeniu indywidualnych programów, wskazówki do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, obserwacja dzieci na terenie przedszkola.

 • Wsparcie przedszkoli w pracy z uczniem niepełnosprawnym – porady i konsultacje dla nauczycieli i rodziców.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • Diagnoza dzieci – określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.

 • Wspieranie rozwoju dziecka – przesiewowe badania wzroku, słuchu w ramach Platformy Badania Zmysłów oraz przesiewowe badania logopedyczne.

 • Zajęcia indywidualnej terapii pedagogicznej i logopedycznej oraz psychologicznej wedle potrzeb dziecka.

 • Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje społeczne realizowane w poradni dla uczniów klas I-III i IV-VI z elementami treningu zastępowania agresji.

 • Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne ukierunkowane na akceptowanie siebie oraz innych oraz odreagowanie emocjonalne

 • Warsztatowe zajęcia profilaktyczne realizowane na wniosek szkoły.

 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w klasach pierwszych – porady dla rodziców i nauczycieli.

 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych – na prośbę placówki lub rodzica – współpraca w tworzeniu indywidualnych programów, wskazówki do pracy z dzieckiem, obserwacja dzieci na terenie szkoły.

 • Indywidualne porady dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami- realizacja zajęć „Szkoły dla rodziców” – cyklicznych grup wsparcia

 • Spotkania z rodzicami w trakcie zebrań w szkole – wykłady i pogadanka na tematy dotyczące problemów istotnych dla danego środowiska.

 • Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Psychoedukacja rodziców dzieci przejawiających trudności wychowawcze – warsztaty.

 • Organizacja szkoleń rad pedagogicznych wedle zapotrzebowań zgłaszanych przez szkołę/placówkę.

 • Szkolenia rad pedagogicznych przez pracowników poradni realizowane we współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli.

 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych – sieci wsparcia.

GIMNAZJUM

 • Diagnoza młodzieży – określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.

 • Organizacja warsztatów zawodoznawczych dla uczniów gimnazjum.

 • Warsztaty dla uczniów z elementami socjoterapii ukierunkowane na akceptowanie siebie oraz innych, trening kompetencji społecznych oraz 

 • Warsztaty organizowane na terenie szkoły z udziałem młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Organizacja warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień.

 • Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje społeczne realizowane w poradni dla uczniów klas gimnazjalnych.

 • Indywidualne porady i wsparcie psychologiczne dla młodzieży.

 • Indywidualne porady dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

 • Spotkania z rodzicami w trakcie zebrań w szkole – wykłady i pogadanka na tematy dotyczące problemów istotnych dla danego środowiska.

 • Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Szkolenia rad pedagogicznych przez pracowników poradni realizowane we współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli na tematy wynikające z potrzeb szkoły

 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych – sieci wsparcia

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

 • Diagnoza młodzieży -określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych

 • Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje interpersonalne młodzieży realizowane w poradni.

 • Indywidualne porady i wsparcie psychologiczne dla młodzieży.

 • Indywidualne porady dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

 • Spotkania z rodzicami w trakcie zebrań w szkole – wykłady i pogadanka na tematy dotyczące problemów istotnych dla danego środowiska.

 • Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Szkolenia rad pedagogicznych przez pracowników poradni realizowane we współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli.

 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych – sieci wsparcia